Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

I OSK 2079/12 - Wyrok NSA z 2012-11-30

N. B. P. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, zobowiązując N. B. P. do rozpatrzenia wniosku skarżącego D. P. z dnia 23 grudnia 2011 r. w zakresie obejmującym...
, wskazując, że przedmiotowy list do Zarządu stanowi informację publiczną i nie mają do niego zastosowania ograniczenia w dostępie, o których mowa w ustawie z dnia 6...

I OSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

kwietnia 2014 r. powołał się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i wniósł o wskazanie, jakie przepisy prawa powszechnie...
2014 r. poinformował, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne...

II SAB/Wa 896/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-26

się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i wniósł o wskazanie, jakie przepisy prawa powszechnie obowiązującego uniemożliwiają...
. nr [...] poinformował, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb...

II SA/Wa 2642/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-18

' lub 'organ') - działając na podstawie art. 16 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst...
o udostępnienie - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:, 1) informacji o łącznie wypłaconych nagrodach w poszczególnych latach: 2014...

II SAB/Wa 79/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

Polskiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] grudnia 2011 r. 1. zobowiązuje Narodowy Bank Polski do rozpoznania wniosku D. P...
w dostępie, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Następnie w dniu [...] stycznia 2012 r. skarżący otrzymał drogą elektroniczną odpowiedź z NBP...

II SAB/Wa 255/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pełnomocnika skarżącego wniósł o:, 1. zobowiązanie Prezesa NBP do prawidłowego rozpoznania wniosku...
o dostępie do informacji publicznej, do udzielenia informacji publicznej oraz czy podejmuje stosowne czynności, których brak jest jednoznaczny z bezczynnością., Ustawa...

II SAB/Wa 122/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

., przesłanym listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, J.P., powołując się na przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także art. 61 ust. 1 Konstytucji RP - przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem, skarżąca wniosła...

II SAB/Wa 70/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.; zwaną dalej 'u.d.i.p.'), zwrócił się do Prezesa...
, które powinny być opinii publicznej udostępnione. Powołując się na doktrynę wskazał, że intencją i założeniem ustawy o dostępie do informacji publicznej jest szerokie...

II SAB/Wa 62/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

Konstytucji RP oraz art 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U, Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.) M. T. wystąpił drogą...
nie stanowi informacji publicznej, a tym samym wprowadzenie ograniczeń w dostępie do informacji, wbrew przepisom art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,, - art. 32 ust. 1...

II SA/Wa 466/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

platformy ePUAP, z wnioskiem o udostępnienie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), dalej...
, co do których zachodzą przesłanki ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej określone w art. 5 ust. 1 u.d.i.p., wymagałoby ingerencji w strukturę Rejestru prowadzącej...
1   Następne >   3