Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I OSK 2860/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

ze skargi Stowarzyszenia [..] z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony...
Stowarzyszenia [..] z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, w punkcie pierwszym zobowiązał...

II SA/Wa 2200/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

Administracyjnego z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w W. decyzją...
Spółki [...]) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej...

II SA/Wa 2384/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

w przedmiocie wezwania do uiszczenia opłaty dotyczącej dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - D. P., w związku ze złożonym w dniu [...] listopada 2013 r...
przez wnioskodawcę, na którym ma nastąpić umieszczenie informacji), czerpią swoje umocowanie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Trzeci zaś rodzaj kosztów, tj...

II SAB/Wa 320/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sądu Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 r., poz. 2058 ze zm.),, 2. stwierdzenie, iż bezczynność Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II SAB/Wa 674/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-04

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa informację publiczną bardzo szeroko, jako każdą informację w sprawach publicznych. Zgodnie z jej art. 1...
i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Na prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 737/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-30

informacji publicznej. Zdaniem skarżącego Prezes NSA naruszył art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących...

II SA/Wa 1373/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

, iż na tle niniejszej sprawy dochodzi do zbiegu z jednej strony prawa do pozyskania informacji publicznej, uregulowanego w Konstytucji RP oraz ustawie o dostępie do informacji...
takich rozwiązań, które w danych realiach w sposób najpełniejszy zagwarantują realizację prawa do dostępu do informacji publicznej (przejawem tego jest chociażby baza orzeczeń...

II SAB/Wa 753/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - D. P. w dniu [...] listopada 2013 r. skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 'w ramach...
, kpk, ppsa), ale wyłącznie i w całości w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Także w zakresie opłat., 3) Organ nie odniósł się do orzeczenia I OSK 2139/13...

II SA/Wa 677/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] stycznia 2014 r. którą...
podmiotowe innych osób do uzyskania w ten sposób dostępu do informacji publicznej Stowarzyszenie nie może skutecznie żądać a tym bardziej zmusić Prezesa NSA...

I OSK 1610/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Stowarzyszenia [...] z siedzibą...
Administracyjnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd przedstawił następujący stan faktyczny i prawny sprawy:, Strona skarżąca, zwana dalej...
1   Następne >   +2   +5   11