Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I OSK 1499/12 - Wyrok NSA z 2012-10-10

, że pismem z dnia 1 września 2011 r. W. S., wskazując na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zażądał od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informowano nadto W. S., że w przypadku dalszej korespondencji odpowiedź zostanie udzielona...

II SAB/Wa 25/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

. P. zwrócił się do Prezesa KRUS, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. - zwanej...
u.d.i.p., podmiot obowiązany może bowiem ograniczyć dostęp do żądanej informacji publicznej np. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy...

II SAB/Wa 437/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-21

[...] z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę z dnia 28 listopada 2011 r. organ wniósł...
[...] października 2011 r. znak: [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 9 listopada 2011 r. G. P. skierował...

II SA/Wa 5/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

jako skarżący) wystąpił do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
żądanej informacji w terminie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, skarżący pismem z 10 października 2011 r. wezwał organ do usunięcia niezgodności...

II SAB/Wa 20/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, W. S. pismem z dnia 4 listopada 2011 r. (wpływ do organu...
informacji publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). W uzasadnieniu pisma...

II SA/Wa 6/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

nie zawiera informacji, która zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej powinna znaleźć się w treści decyzji, tj. w jaki sposób lub w jakiej formie...
[...] , wydanym na podstawie art. 111 § 1b w związku z art. 107 kpa oraz art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił skarżącemu uzupełnienia decyzji...

II SAB/Wa 506/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udostępnienie informacji publicznej., Podał, że w związku...
obowiązany do udostępnienia informacji publicznej na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej...

II SAB/Wa 24/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] września 2011 r. 1. stwierdza, że bezczynność Prezesa Kasy Rolniczego...
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: 'U.d.i.p.', informacji publicznej w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne...

I OSK 1376/13 - Wyrok NSA z 2013-10-29

. P. wystąpił do Prezesa KRUS o udostępnienie na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie może być interpretowany w ten sposób, iż dla uzupełnienia informacji publicznej wyłącznie na wnioskodawcy spoczywa...

II SA/Wa 4/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-18

. 10 ust. 1, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782) oraz art. 105 i art. 107 ustawy z dnia...
na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 oraz art. 127 § 3 Kpa w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w dniu [...] listopada 2014 r. wydał decyzję znak...
1   Następne >   2