Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SAB/Wa 473/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

funkcjonariuszy pracujących w Urzędzie Bezpieczeństwa w K. nad W. Organ IPN obwiązany był rozpatrzyć ten wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej (pismo skarżącego...
wykazu funkcjonariuszy pełniących służbę w K. nad W. nie może być rozpatrywany w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 1727/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

jest sprawą wewnętrzną Instytutu., P. W. wniósł o niezwłoczne rozpatrzenie jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej zgodnie ustawą o dostępie do informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną w rozumieniu ustawy i podlega...

I OSK 615/09 - Wyrok NSA z 2009-10-28

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji...
, że żądane informacje nie są objęte przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem nie posiadają charakteru informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust...

II SAB/Po 148/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.; dalej: 'u.d.i.p.'). Nadto dane z postępowania przygotowawczego objęte są tajemnicą...
do wniosków składanych w trybie u.d.i.p., która jest ustawą szczególną, regulującą w sposób kompleksowy kwestie związane z prawem dostępu do informacji publicznej. Wobec...

II SAB/Wa 167/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.'), zwróciła się do Prezesa Instytutu...
ust. 1 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem, strona skarżąca...

II SAB/Sz 123/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-27

., Pismem z dnia [...] Dyrektor Instytutu [...] poinformował wnioskodawcę, że w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej taka odpowiedź nie może zostać udzielona...
.). Udostępnienie wnioskowanej informacji powinno odbyć się zatem zgodnie z zapisami ww. ustawy, a nie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa lustracyjna nie przewiduje...

I OSK 815/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Sąd, stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Wydanie decyzji...
jest Rzeczpospolita Polska. Pełnomocnik skarżącego wskazał dodatkowo, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informację publiczną stanowi każda informacja...

II SAB/Wa 171/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-10

, ponieważ wnioskowane nim informacje nie posiadają przymiotu informacji publicznej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
wnioskodawcy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji...

II SA/Wa 1196/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-24

. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu wpis sądowy w kwocie 100 zł. Wnioskiem z [...] maja 2013 r. S. R...
, na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), nie jest właściwy...

II SAB/Wa 754/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

- Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania...
o dostępie do informacji publicznej organ wyjaśnił, że dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   15