Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

I OSK 372/14 - Wyrok NSA z 2015-01-23

) w Agencji Rynku Rolnego przeprowadzane były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej; w przypadku pozytywnej odpowiedzi wniósł o udostępnienie informacji...
na bezczynność organu administracji publicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze...

IV SAB/Gl 195/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

A z siedzibą w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: przekazać sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Właściwość miejscową...
w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej jest [...] w W., Skoro wskazany przez skarżącego [...] ma swoją siedzibę w Warszawie, to sądem właściwym do rozpoznania...

II SAB/Wa 367/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

otrzymania niniejszego wniosku) w Agencji Rynku Rolnego przeprowadzane były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej, w przypadku pozytywnej odpowiedzi wnosił...
administracyjnych przeważa pogląd, że w przypadku skargi na bezczynność organu administracji publicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, skarga nie musi być poprzedzona...

V SA/Wa 1472/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Informacje pozyskane przez uprawnionych pracowników ARR, mających autoryzowany dostęp do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) wykazały...
terminu złożenia wniosku, wnioskodawca umieszczony został w wykazie 'Informacja o zezwoleniu na dokonywanie ograniczenia dostaw mleka' pod poz. 769, co oznacza...

V SA/Wa 3128/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-29

dostawców są jawne. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nich danych po złożeniu wniosku w tym zakresie do właściwego wojewódzkiego inspektora., W toku postępowania...
na podstawie ww. faktury, tj. w dniu [...] września 2014 r., nie był uprawniony do prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Z informacji uzyskanej od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony...

V SA/Wa 3593/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-23

dostępu do zawartych w nich danych po złożeniu wniosku w tym zakresie do właściwego wojewódzkiego inspektora., W toku postępowania odwoławczego organ II instancji zauważył...
, iż informacje dotyczące wymogu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego w kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji...

V SA/Wa 2199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

., Ustalono, iż na postawie zgromadzonych dokumentów w sprawie oraz informacji uzyskanych od Powiatowego Lekarza Weterynarii w R. z dniem [...] stycznia 2012r. D. Z. zawieszono...
(Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., sady administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie...