Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Wa 1201/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...
na kwestie związane z dostępem do informacji publicznej stwierdzając, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu...

III OSK 1498/21 - Wyrok NSA z 2022-10-21

. z art. 16 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) zwanej dalej 'u.d.i.p.' oraz art. 4 ust. 1 lit. a) tiret czwarty...
ust. 2 u.d.i.p. przepis szczególny wyłącza zastosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W rozpatrywanej sprawie organ nie mógł wydać przedmiotowej...

II SA/Wa 432/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

jest informacją przetworzoną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, co oznacza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 powołanej ustawy...
1 i art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 634 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r...

II SA/Wa 1251/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

ust. 2 i art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.); zwanej dalej u.d.i.p....
podlegających ograniczeniu dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej., Jednocześnie J.Z. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i zobowiązanie...

I OSK 1927/18 - Wyrok NSA z 2020-11-18

k.p.a. i art. 5 ust. 2, art. 17 w zw. z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, dalej: u.d.i.p.) oraz art...
o dostępie do informacji publicznej jest informowanie obywateli o stanie 'spraw publicznych', a nie zdobywanie przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa informacji...

I OSK 1629/11 - Wyrok NSA z 2011-12-19

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie informacji...
w odpowiedzi na powyższy wniosek stwierdził, że żądane informacje nie są informacją publiczną i nie mogą być udostępnione w trybie przepisów cyt. ustawy o dostępie...

II SA/Wa 830/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-03

na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 5 ust. 2, art. 16 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015, poz. 2058...
i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tejże ustawie. Z art. 2 cytowanej ustawy wynika zarazem, że prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje...

II SA/Wa 74/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-23

i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia...
o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] września 2015 r., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że stosownie do art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Wa 33/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

. 2, art. 17 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9...
udostępnienia żądanej informacji publicznej, uznając, że żądane informacje korzystają z ochrony przewidzianej w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 1721/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-06

gospodarczego Państwa (ust. 3)., Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1330 ze zm.; zwanej dalej: 'u.d.i.p....
rozumieć jako każdy człowiek (osoba fizyczna) lub podmiot prawa prywatnego. Ustawa ta reguluje zasady i tryb dostępu do informacji, mających walor informacji publicznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   17