Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SA/Wa 818/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

nie może podlegać udostępnieniu w trybie i na zasadach wskazanej we wniosku ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż dostęp do niej możliwy jest na podstawie art. 156...
o dostępie do informacji publicznej. W uzasadnieniu skargi strona podkreśliła, iż dla organu powinno być priorytetem prawo obywatela do dostępu do informacji publicznej...

II SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

. nr [...], wydaną na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz...
ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dla ich udzielenia niezbędne jest wykazanie przez wnioskodawcę zakresu w jakim pozyskanie informacji...

I OSK 711/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

o udostępnienie do wglądu i dla wykonania zdjęć, w trybie dostępu do informacji publicznej, oryginałów dokumentów urzędowych akt wszystkich spraw, które obejmować...
przepisów prawa materialnego tj. art. 3 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a i pkt. 5 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

. z art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, odmówił udzielenia informacji publicznej. W uzasadnieniu wskazał, iż pismem z dnia...
, iż nie wyrażą zgody na udostępnienie przedmiotowej korespondencji. Dalej organ wskazał, iż art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 671/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Abstrahując od zasadności zawartego w tym piśmie stanowiska, stwierdzić...
, jako decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, stosownie do treści art. 16 ust. 1 powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 579/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-02

Agencji Nieruchomości Rolnych w W. o udostępnienie do wglądu i dla wykonania zdjęć, w trybie dostępu do informacji publicznej, oryginałów dokumentów urzędowych akt wszystkich...
Nieruchomości Rolnych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z [...] lipca 2014 r. S. Z. zwrócił się do Prezesa...

II SO/Wa 8/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

dostępu do informacji publicznej. Pismem z dnia 6 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny poinformował J. P., iż jego skarga z dnia 25 stycznia 2008 r. nie może zostać...
i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (art. 54 § 2 ppsa). Przy czym mając na uwadze charakter prawa do dostępu do informacji publicznej...

I OZ 463/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Wspólników Stadniny Koni '[...]' w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu 27 stycznia 2006 r. J. P. złożył skargę na odmowę dostępu do informacji...
27 stycznia 2006 r. w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej, zaś pismem z dnia 8 lutego 2008 r. wyjaśnił, iż skargę z dnia 25 stycznia 2008 r. należy...

II SAB/Wa 285/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

się na art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do Agencji Nieruchomości...
[...] stycznia 2011 r., od którego się odwołał, nie stanowi decyzji zarówno w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i przepisów Kodeksu postępowania...