Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

IV SAB/Gl 15/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

udostępnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uzasadniając wniosek - jak zaznaczył - podkreślił, iż wnosi o dostęp do tych dokumentów, które mogą zostać...
. poinformował go, że żądane dokumenty nie mogą być objęte wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Następnie pismem z 1 sierpnia 2017 r. wnioskodawca ponowił żądanie objęte...

III SAB/Gd 124/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-03

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 902; dalej powoływanej w skrócie jako 'ustawa')., W ocenie pełnomocnika strony...
. Interes strony w udostępnieniu wnioskowanej informacji jest subiektywny. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być podstawą do otrzymania informacji...

II SAB/Wa 555/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-06

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z prośbą o udostępnienie informacji publicznej odnośnie zasad funkcjonujących w [...] Urzędzie Skarbowym...
z tym, że nie udzielając skarżącemu wnioskowanej przez niego informacji publicznej, [...] Urzędu pozbawił skarżącego prawa dostępu do informacji publicznej,, 2. art. 10...

II SAB/Wa 643/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez...
., Podkreślił również, że wnioskowane informacje stanowią tajemnicę skarbową, a także, iż z tego powodu nie ma zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej., Organ...

II SAB/Wa 302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

'[...]') , powołując się art. 10 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w dniu...
grzywną, o której mowa w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o uznanie jej za bezzasadną, gdyż w jego ocenie udzielił...

III OSK 1315/21 - Wyrok NSA z 2022-07-07

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej w skrócie 'u.d.i.p.'), wnioskiem z dnia 4...
publicznej, organ pozbawił skarżącego prawa dostępu do informacji publicznej;, 2) art. 10 ust. 1 u.d.i.p, w związku z tym, że wnioskowana przez skarżącego informacja...

II SAB/Łd 221/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-19

, wskazując, iż zakres wnioskowanej informacji nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji...
:, Skarga jest zasadna., W pierwszej kolejności wskazać należy, iż stosownie do art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach...

I OSK 1282/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.; dalej: u.d.i.p.)., Zdaniem...
, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. Jednakże w przypadku skargi na bezczynność organu, której przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej należy przyjąć, że skarga...

II SAB/Gd 105/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-07

o udzielenie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ilości kontroli przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
nie udostępnił żądanej informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył 14 dniowy termin...

II SAB/Łd 6/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

informacji nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz...
, że ustawa o dostępie do informacji publicznej statuuje w art. 1 ust. 1, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Tę ogólną definicję...
1   Następne >   +2   +5   9