Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

IV SAB/Gl 232/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-15

informacja, nie jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r...
., poz. 1764). Organ podniósł, że zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną...

II SAB/Sz 30/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

. 1 i art. 10, ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.)., W odpowiedzi na wniosek, pismem z dnia 17 marca...
przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, i jako takie nie podlegają udostępnieniu w trybie powyższej ustawy. Wedle organu nie można bowiem uznać za informację...

IV SAB/Gl 226/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-16

o dostępie do informacji publicznej zwrócił się do Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. o udostępnienie informacji dotyczących jego uczestnictwa w realizacji...
' lub 'organ') pismem z dnia 27 lipca 2017 r. poinformował wnioskodawcę, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji...

III SAB/Gd 74/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-09

wnioskodawcę, że żądane informacje nie mogą zostać mu udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej z uwagi na art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
tych informacji charakteru publicznego, a stanowi jedynie przesłankę ograniczenia dostępu dla tych danych., Skarżąca nie zgodziła się jednak ze stanowiskiem organu...

II SAB/Gd 92/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-09

, że w jego ocenie żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publiczne. Procedura badawcza została sporządzona na wyłączny użytek...
dostępu do informacji publicznej., Pismem z 30 lipca 2020 r., skierowanym do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, wnioskodawca wniósł ponaglenie na bezczynność organu...

II SAB/Gd 64/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

samoistnego M. L.- M., zwróciła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wiadomości e-mail) do Naczelnika o przekazanie w trybie dostępu do informacji publicznej...
nie mogą zostać mu udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej z uwagi na art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Op 41/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-13

ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), zwanej dalej w skrócie 'u.d.i.p.', zwrócił...
z żadnym wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Osoby, których dotyczy wniosek mogły występować i występowały także w innych przypadkach oraz w stosunku do różnych...

III OSK 4530/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

o przekazanie w trybie dostępu do informacji publicznej następujących danych związanych z przeprowadzeniem w 2017 r. i 2018 r. przez Urząd Celno-Skarbowy rewizji kontenerów...
. organ poinformował wnioskodawcę, że żądane informacje nie mogą zostać udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej z uwagi na ograniczenie ich udostępnienia...

III FSK 3880/21 - Wyrok NSA z 2021-08-11

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.). Nie został również zaprezentowany zarzut naruszenia art. 141§ 4 ustawy...
o dostępie do informacji publicznej (por. analogicznie: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2018 r., V KZ 60/18, LEX 2627970)., W określonym stanie...

I SA/Ol 741/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-10

sprawy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny., Kwestie...
informacje niejawne są wyłączane w trybie przepisów powołanej ustawy., Wyłączenie zaś dokumentów z akt ze względu na interes publiczny może nastąpić m.in. w przypadku...
1   Następne >   +2   +5   +10   18