Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

II SA/Wa 1044/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 i z 2012 r., poz. 1198) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
, iż w świetle art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu...

II SAB/Wa 472/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

[...] sierpnia 2012 r.), K.G. zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie...
ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskodawca określił, że wnosi o udostępnienie wskazanych informacji poprzez przesłanie ich w formie papierowej...

II SA/Wa 1788/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

. złożonym drogą elektroniczną D. P., powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198), zwrócił...
do dnia [...] marca 2013 r., Uzasadniając swoją decyzję, Minister powołał się na treść art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, że prawo...

II SAB/Wa 298/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

5 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez bezpodstawne uchylenie się organu od udzielenia żądanej informacji w przedmiocie wydatkowania...
przez skarżącego informacja nie jest informacją publiczną,, 2) art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez niewydanie decyzji administracyjnej...

II SA/Wa 1219/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wystąpił o 'udostępnienie operatów szacunkowych albo wyciągów...
, w którym zarzucił niewłaściwe zastosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z tego względu wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie...

II SA/Wa 438/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 2 tej ustawy...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej tekstu ww. umowy koncesyjnej na budowę przez przystosowanie autostrady [...] z dnia [...] września 1997 r. zawartej...

I OSK 1609/16 - Wyrok NSA z 2017-06-30

o dostępie do informacji publicznej, zdaniem organu, wykluczało możliwość ich udostępnienia. W zakresie postanowień umowy dotyczących węzła autostradowego 'J.' organ...
do ochrony tajemnicy przedsiębiorcy, stanowi naruszenie zasad dostępu do informacji publicznej. Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej gwarantują ochronę...

II SAB/Wa 501/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie dokumentów przygotowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych...
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2012 r. (I OSK 2265/11) wskazany...

I OSK 603/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn...
, iż wnioskiem z dnia 20 lipca 2012 r. J.G. zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 1860/13 - Wyrok NSA z 2013-12-05

Polskiej oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie dokumentów przygotowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczących...
o dostępie do informacji publicznej. Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2012 r. (I OSK 2265/11) wskazany przez skarżącego organ...
1   Następne >   +2   +5   11