Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

II SAB/Wa 192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

problemowych:, 2) art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez bezpodstawne uchylenie się Kierownika Instytutu Transportu Samochodowego od udzielenia...
ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nie wydanie przez Kierownika Instytutu Transportu Samochodowego decyzji administracyjnej...

II SA/Wa 1345/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. , poz. 782 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 23 czerwca 1993 r...

II SAB/Ol 39/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-17

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), wystąpił do Przedsiębiorstwa A o udostępnienie informacji dotyczących organizacji kontroli...
, podając, że Przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze...

II SA/Wa 1346/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą; 2...
art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej zwanej udip)., W motywach uzasadnienia stwierdził, że informacje, o które wniosła strona, nie zostały...

II SAB/Bd 96/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-21

Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w T. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w zakresie informacji zawartej...
. za nękające, a także sprzeczne z istotą dostępu do informacji publicznej. WORD postawił wnioskodawcy zarzut nadużywania prawa do informacji publicznej, podając...

II SA/Wa 1644/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-16

', oraz art. 16 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej...
segregacji i podziału według wskazanych we wniosku kryteriów., W związku z powyższym stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prezes UTK...

II SA/Wa 2250/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

informacji publicznej w postaci kopii pełnej treści wszystkich decyzji Prezesa UTK, zatwierdzających stawki jednostkowe opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej...
, że decyzje Prezesa UTK dotyczące zatwierdzania stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej...

II SAB/Bd 70/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-13

wiadomości e-mail wynika, że skarżąca w treści listy elektronicznego wprost powołała się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
tabelarycznych zestawień. W ocenie WORD T. taka postawa i działania nie znajduje oparcia normatywnego i kłóci się z istotą dostępu do informacji publicznej. Organ wyraził...

VI SA/Wa 1740/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

. jako tajemnica przedsiębiorstwa, stanowi informację publiczną, która powinna zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ przytoczył art. 5...
zostały przez P. klauzulą 'tajemnica przedsiębiorstwa' tak więc, w świetle art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo dostępu do nich podlega ustawowemu...

II SA/Wa 2249/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego www.bip.utk.gov.pl oraz wskazał, że szczegółowe informacje o sposobie kalkulacji opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej...
. oraz poprzedzającą ją decyzję z [...] stycznia 2015 r., W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że dostęp do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego i może podlegać...
1   Następne >   +2   6