Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SAB/Wa 547/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
i to niezależnie od tego, w jaki sposób zostało zakończone - rygorom ustawy o dostępie do informacji publicznej., W związku z powyższym, per analogiam, tryb udostępnienia...

II SA/Wa 1716/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że rok urodzenia (wiek) sędziego nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. W myśl bowiem art. 6...
ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu podlega informacja publiczna o organach władzy publicznej...

II SA/Wa 617/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

., działając na podstawie art. 138 § 1 Kpa w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
decyzji Minister Sprawiedliwości wskazał, co następuje:, Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2013 r. S. w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zażądała...

II SA/Wa 872/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

publicznemu niejednokrotnie, nie mogą zostać zakwalifikowane, jako informacja publiczna na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. A zatem, jak wynika...
szerszego katalogu informacji publicznej od katalogu określonego ustawą o dostępie do informacji publicznej. Byłoby to bowiem - jak stwierdził WSA w Warszawie - sprzeczne...

II SAB/Wa 700/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - wniosła o:, 1) zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości do rozpoznania wniosku skarżącej o udzielenie...
. Skarżąca podniosła, że z uwagi na fakt, iż istotą ustawy o dostępie do informacji publicznej jest szybkość działania w procesie udostępniania informacji publicznej...

II SA/Wa 2298/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

[...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezesa Sądu...
, art. 5 ust. 1 w zw. z art. 10 oraz art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późń. zm.) oraz art. 104...

II SAB/Wa 533/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

., Wnioskiem z dnia [...] maja 2021 r. skarżąca K.W., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz...
. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, skarżąca wniosła o:, 1. zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości do rozpoznania wniosku...

III OSK 1159/21 - Wyrok NSA z 2022-03-25

o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1) kto (imię i nazwisko), na podstawie art. 12 § 1 i 2 ustawy Prawo o prokuraturze miał dostęp do akt prowadzonych...
szczególny (lex specialis) i wyłącza zastosowanie w tej sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Stowarzyszenie [..] pismem z dnia 20 czerwca 2018 r. wniosło...

II SAB/Wa 725/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

z jej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] września 2018 r., W skardze zarzuciła organowi naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
publicznej ani wniosku o jego udostępnienie charakteru wniosku w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z tych względów milczenie organu trwające...

II SAB/Wa 259/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-21

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej także: 'u.d.i.p.'), zwrócił się do Ministra...
, z bezczynnością w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia, gdy organ lub inny podmiot zobligowany jest udzielić informacji publicznej, jednakże nie udziela...
1   Następne >   +2   +5   +10   65