Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

I OSK 1504/15 - Wyrok NSA z 2017-03-17

w świetle art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie stanowi informacji publicznej, jest jedynie narzędziem pomocniczym...
publicznej i nie są wyrazem jego stanowiska, a tylko takie dokumenty mają status informacji publicznej zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Wa 592/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

2016 r. skarżąca M. M., na podstawie art. 51 w zw. z art. 6 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła...
. nr [...], działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie treści ugody...

II SAB/Wa 1055/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst...
publiczna. Zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, w rozumieniu ustawy i podlega...

II SAB/Wa 632/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-25

, wpłynął wniosek Fundacji [...] o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:, Informacji na temat finansowych środków publicznych jakie zostały...
wskazało dzień [...] lipca 2015 r., powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Następnie pismem z dnia [...] lipca 2015 r. organ przekazał...

I OSK 3217/14 - Wyrok NSA z 2016-06-15

ma zastosowanie art. 5 ust. 2 zdanie drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Minister Sportu i Turystyki decyzją nr [...] z dnia [...] lutego 2014 r...
, że umieszczenie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznej wskazuje na ustrojową doniosłość dostępu do takiej informacji i świadczy...

II SA/Wa 239/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

[...] sierpnia 2015 r. nr [...], powołując się na zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782...
o dostępie do informacji publicznej, odmówił udostępnienia skarżącemu informacji w zakresie wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto i netto rzecznika prasowego Ministra...

II SA/Wa 708/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

dochodach należą do sfery prywatnej osoby i prawo do nich podlega ograniczeniu ustanowionemu w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (wyrok NSA z dnia 24...
. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezpodstawne przyjęcie, że rzecznik prasowy Ministra Sportu i Turystyki nie jest osobą pełniącą funkcje publiczne...

II SA/Wa 1955/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w sposób szerszy niż w ustawie o dostępie do informacji publicznej, lecz wbrew twierdzeniom strony skarżącej...
nie można skutecznie wywodzić z tego faktu wniosku, iż również pojęcie 'informacji publicznej' należy odczytywać w inny sposób niż to wynika z systematyki ustawy o dostępie...

II SA/Wa 271/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

i Turystyki za czerwiec 2015 r. wraz ze wszystkimi dodatkami., W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo...
o dostępie do informacji publicznej (wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt I OSK 123/13). Jednocześnie informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia wraz z dodatkami...

II SAB/Wa 505/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

Sportu i Turystyki w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. umarza postępowanie...
, czy też na wniosek strony., Z kolei, na gruncie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
1   Następne >   +2   5