Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

II SAB/Wa 133/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-05

- Departamentu Prawnego o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej treści opinii prawnej Departamentu Prawnego w sprawie zasadności wystąpienia przez Skarb...
prawnych w trybie dostępu do informacji publicznej w tym nadesłania kserokopii dokumentów i rozpatrzenie wniosku z dnia [...] maja 2008 r., W odpowiedzi na powyższy...

II SA/Wa 707/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-24

i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej udip, w związku z art. 2c ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz...
w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa., Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp...

II SAB/Wa 586/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

publicznego w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze do tutejszego Sądu na bezczynność adresata wniosku Stowarzyszenie [...] wniosło o zobowiązanie...
informacje nie stanowią informacji sektora publicznego w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., W ocenie tutejszego Sądu, organ miał zaś podstawy...

II SA/Wa 2091/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-19

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782) oraz art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 107 k.p.a., utrzymał...
w przedmiotowych orzeczeniach fragmentów mogących stanowić jedno z ograniczeń przewidzianych w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej w terminie instrukcyjnym do dnia...

II SAB/Wa 583/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Skarbu Państwa w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Skarbu Państwa do rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. w zakresie...
udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Z uwagi na fakt, iż nie jest prowadzony kalendarz zawierający rzeczywiste działania Ministra, przedstawienie...

I OSK 1130/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

prawne dotyczyły sfery zamierzeń organu, a tym samym nie stanowią one informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie...
do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782, dalej udup bądź ustawa o dostępie do informacji publicznej)., Dnia [...] lipca 2014 r. skarżąca skierowała do Ministra...

I OSK 1437/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

czy wnioskowane wyroki zawierają informacje będące tajemnicą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
Skarbu Państwa, na postawie art. 5 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1198...

II SAB/Wa 597/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

dotyczyły sfery zamierzeń organu, a tym samym nie stanowią one informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie...
przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. 'Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje dostęp do dokumentów...

II SA/Wa 1965/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

[...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] sierpnia 2015 r., 2...
oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. 2014, poz. 782 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku K., reprezentowanej...

I OSK 1928/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

sierpnia 2013 r. stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i wniosek o udostępnienie tych informacji...
w realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Konsekwencją zasadności skargi, co do jej istoty, jest zasadzenie od organu...
1   Następne >   +2   +5   7