Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

II SAB/Wa 178/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-20

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Nie przesadza o kierunku działań organu...
konieczne jest - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - wydanie decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy żądana...

IV SA/Gl 1007/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-24

o dostępie do informacji publicznej poprzez błędną wykładnię pojęcia 'informacja przetworzona', a mianowicie przyjęcie, iż faktura mieści się w zakresie tego pojęcia, podczas...
o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. poprzez utrzymanie w mocy decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, pomimo braku...

II SA/Wa 2096/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-04

wyżej piśmie wyjaśniono skarżącemu, powołując się na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
przepisów z zakresu dostępu do informacji publicznej., Z tego też względu skargę należało uznać za niedopuszczalną., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Wa 223/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-21

rozpoznania wniosku z dnia 29 września 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. zwolnić B. P. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla B. P...
oraz ustanowienie adwokata w sprawie dotyczącej dostępu do informacji publicznej. Na podstawie informacji przedstawionych przez stronę w urzędowym formularzu wniosku...

IV SA/Gl 979/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-18

informacji publicznej stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058). Oznacza...
był T.J. jako osoba fizyczna korzystająca jak każda inna z prawa dostępu do informacji publicznej przewidzianego w art. 61 Konstytucji i w ustawie o dostępie do informacji...

II SAB/Wa 106/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-11

się na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Ministra Rozwoju Regionalnego o udzielenie, w formie pisemnej...
. znak [...] odmawiające wydania zaświadczenia. W takiej sytuacji został zmuszony do złożenia wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Wnioskodawca...

II SAB/Wa 223/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-11

art. 10 ust. 1 ustawy, bowiem faktycznie ogranicza się mu dostęp do informacji publicznej. W tym stanie rzeczy naruszono art. 61 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art...
publicznej poprzez naruszenie art. 61 ust. 1 i 5 Konstytucji RP i art. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez...

II SAB/Wa 381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-18

ze skargi P. L. na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1) odrzucić skargę; 2) zwrócić skarżącemu P. L...
o udostępnienie, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), kopii pisma urzędowego Zastępcy Dyrektora...

I OSK 2479/11 - Wyrok NSA z 2012-03-07

ustawy o dostępie do informacji publicznej na wniosek udostępnia się informację publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej...
ustawy, bowiem faktycznie ogranicza się mu dostęp do informacji publicznej. W tym stanie rzeczy naruszono art. 61 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji...

II SAB/Bd 9/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-28

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) wniosku P. L. M. z dnia 2 grudnia 2010 roku o udzielenie informacji publicznej...
., na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniósł o doręczenie listem poleconym kopii umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju...
1   Następne >   +2   +5   +10   15