Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II SAB/Wa 90/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-21

dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrzenia wniosku skarżącego P. W. z dnia [...] listopada 2009 r...
o udostępnienie, na podstawie art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

I OSK 196/18 - Wyrok NSA z 2018-07-31

wniosku skarżącego z dnia 26 listopada 2016 r. złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sygn...
. P. jako Dyrektor OPS w [...] zna ustawę o dostępie do informacji publicznej?, 2. Czy ww. zna prawo konstytucyjne?, 3. Czy ww. przestrzega jako Dyrektor OPS w [...] prawa...

II SAB/Wa 1056/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782), dalej: 'u.d.i.p.', o udostępnienie:, - umowy, o której informacja znajduje się pod adresem: [...],, - dokumentu...
, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej możliwe jest jedynie udostępnienie skanu umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Natomiast wnioski...

II SAB/Wa 465/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-21

podniósł, że organ nie zauważył, iż wniosek nie dotyczył dostępu do informacji publicznej, a jego przedmiotem było ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego...
. W związku z tym wniosek nie powinien być oceniany w kontekście informacji publicznej oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżący wskazał, że u.o.p.w.i.s.p....

II SAB/Wa 341/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

[...] lutego 2018r. skierowanym do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwróciła się o udostępnienie:, 1...
Społecznej nie jest on dokumentem urzędowym i w świetle art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, nie stanowi informacji publicznej...

II SAB/Wa 153/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-30

naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej., Ministerstwo Pracy i Polityki...
udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej W. F. wniósł o zobowiązanie organu do podjęcia...

II SA/Wa 1691/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

wniósł odwołanie od tej decyzji zarzucając naruszenie art. 61 ust 1, 2 i 3 Konstytucji RP, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
publicznej przepisem szczególnym jest art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych...

II SAB/Wa 1012/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., o udostępnienie informacji...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajduje podstaw w przepisach prawa., W skardze z dnia [...] września 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 1614/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Konstytucji RP. Skarżący podniósł, że jego wniosek nie powinien być oceniany w kontekście informacji publicznej oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie...
do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, jak również przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami...

II SAB/Wa 57/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

Społecznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) zwanej dalej: 'u.d.i.p.' wniosek...
publicznej. W związku z tym przepisy k.p.a. nie mają zastosowania w zakresie pozostałych czynności podejmowanych przez organ na podstawie ustawy o dostępie do informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   12