Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SAB/Wa 167/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

oraz art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) o udostępnienie informacji:, 1. dotyczących...
. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 - t.j. ze zm.), poprzez przekroczenie terminu do udzielenia...

II SA/Wa 1187/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.') w związku z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy...
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym zakresie organ wskazał na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2001 r., sygn. akt K 3/21...

II SAB/Wa 192/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

. z dnia [...] listopada 2016 r. wywiedziony za przepisu art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym zwrócił...
publicznych i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Jednakże ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem...

II SA/Wa 870/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę w całości - Szef Sztabu Generalnego...
Wojskowego w [...] z dnia [...] lutego 2015 r. , którą na podstawie art. 16 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014...

II SAB/Wa 919/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-15

oraz ustawę o dostępie do informacji publicznej i ustawę o służbie cywilnej oraz rozporządzeń wykonawczych do niej., Skarżący wniósł o:, 1. zobowiązanie Ministra Obrony Narodowej...
. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest dostęp do informacji publicznej. Wszelkie wyjątki od tej zasady winny być formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości winny...

II SAB/Wa 558/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-06

we wniosku nie stanowią informacji publicznej, w związku z czym nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
netto rzecznika prasowego MON, organ stwierdził, iż informacja ta nie stanowi informacji publicznej i w ogóle nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie...

I OSK 2788/17 - Wyrok NSA z 2019-06-07

, są informacjami publicznymi podlegającymi udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016, poz. 1764 ze zm.) dalej zwanej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzuty te są usprawiedliwione., Jak wynika z przepisów ustawy o dostępie do informacji...

II SA/Wa 109/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

. 138 § 1 pkt. 1 i art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz...
. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, przyznanie określonym informacjom klauzuli tajności na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych, pozbawia...

II SAB/Wa 2/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tj. z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764...
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tj. z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) (dalej: ustawa) każda informacja o sprawach...

II SAB/Wa 160/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Konstytucji RP o podanie pełnej kwoty dotacji do lokalu nr [...] przy ul. [...] w W., jaką budżet Państwa wydał...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, tytułując kolejne pisma jako 'wnioski o dostęp do informacji publicznej', dlatego też szanując prawo dostępu do informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   18