Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SAB/Wa 384/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] marca 2013 r. - oddala skargę - J. K. powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej...
. B. pełni funkcję organu w związku z tym informacje o jego osobie objęte są zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie...

II SA/Wa 160/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.'), art. 15 ust. 1 ustawy...
się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - zwróciła się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie...

II SA/Wa 2224/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-07

informacja ma charakter informacji publicznej, nie skutkuje tym, że możliwy jest do niej nieograniczony dostęp, a w szczególności, że zasady i tryb dostępu...
nie mogą być uregulowane w sposób odmienny niż w ustawie o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie sygn. akt II SAB/Wa 384/13...

II SA/Wa 2173/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 i 1669), dalej: u.d.i.p.', art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania...
przymiot informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., nie skutkuje tym, że możliwy jest do niej nieograniczony dostęp, a w szczególności, że zasady i tryb...

II SAB/Wa 859/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

- nie podlega obowiązkowi udostępnienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej...
nie stanowi dokumentu urzędowego, w znaczeniu art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. nie zawiera on oświadczenia woli lub wiedzy. Jest, co najwyżej...

II SA/Wa 281/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-10

z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do Prezesa Polskiej Akademii Nauk z wnioskiem o udostępnienie, w formie elektronicznej na nośniku...
r. miało charakter wewnętrzny, roboczy, nie stanowi ono dokumentu urzędowego. Wskazał, że Prezes PAN na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie został...

II SAB/Wa 1051/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

jest do niej nieograniczony dostęp, a w szczególności że zasady i tryb dostępu nie może być uregulowany w sposób odmienny niż w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem organu...
Prawo dostępu do informacji publicznej nie ma charakteru bezwzględnego i podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy...

II SA/Wa 2167/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-13

i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia...
nie pełniących funkcji publicznych - ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

II SA/Wa 456/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-26

w z zw. z art.1 ust. 1 i 2, 5 ust. 2 i 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zarzucił też naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7, 8, 77 § 1, 78 § 1...
do odmowy udostępnienia określonej informacji publicznej, na podstawie przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Niezależnie od powyższych argumentów...

II SAB/Wa 178/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-24

. o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 15 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwrócił się do Prezesa...
informacje nie można zakwalifikować jako informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem nie mają one charakteru publicznego, gdyż wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   12