Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p.', o udostępnienie (pisemnie, listem poleconym...
w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W uzasadnieniu pisma, odnosząc się w pierwszej kolejności do wniosku w części dotyczącej 'kompletnej listy autorów oprogramowania...