Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II SAB/Łd 81/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

, że udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić na wniosek każdego obywatela Rzeczpospolitej, jeśli tylko informacja nie jest zamieszczona w BIP. Do BIP dostęp ma każdy...
publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) - w skrócie...

II SA/Wa 1984/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-14

ze skargi P. I. [...] z siedzibą w W. na pismo Ministra Kultury z dnia [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić...
skargę. Wnioskiem z dnia 22 lipca 2005r. pełnomocnik P. I. [...] z siedzibą w W. zwrócił się do Ministra Kultury - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 408/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-15

o dostępie do informacji publicznej (...)'., Teatr [...] w odpowiedzi z dnia 23 września 2004 r. podtrzymał stanowisko zaprezentowane w piśmie z dnia [...] sierpnia 2004 r...
. [...] i jednocześnie, odnosząc się do kwestii dostępu do informacji publicznej, wskazał, że interesujące skarżącą informacje odnaleźć można na stronie internetowej...

II SAB/Łd 152/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

. organ wniósł o:, 1) przeprowadzenie dowodu z załączonej do niniejszego pisma listy wniosków o dostęp do informacji publicznej złożonych przez skarżącego i Z.K. - prezesa...
wniosków o dostęp do informacji publicznej złożonych przez skarżącego i Z.K. i przeprowadzenie dowodu z tych wniosków na okoliczność rzeczywistych motywów działań skarżącego...

II SAB/Wa 23/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. F. na bezczynność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia...
Zabytków w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w zakresie procedury naboru na stanowisko kierownika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego. W skardze...

II SAB/Go 44/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-06

.', Skarżący wniósł dodatkowo o nałożenie na kierownika jednostki kary, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi...
zważył, co następuje:, Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

I OSK 319/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-04

skargę P. z siedzibą w Warszawie na pismo Ministra Kultury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia oddalić skargę kasacyjną...
[...] Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, argumentując, iż skarga jest niedopuszczalna., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nie wnikając w prawidłowość dokonanej...

II SO/Wa 73/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) stanowi, że do skarg rozpatrywanych w postępowaniu...
do informacji publicznej., Należy wyjaśnić wnioskodawcy, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest rozpoznawany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 261/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. odmówić zwolnienia...
z dnia [...] czerwca 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wnioskodawca wskazał, iż zamieszkuje...

VI SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

równości i jednakowego dostępu do służby cywilnej., Skarżący, powołując się na informacje udzielone mu przez Urząd w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), podniósł, że naruszone zastały zasady równości i jednakowego dostępu do służby publicznej poprzez zastosowanie różnych kryteriów oceny...
1   Następne >   2