Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I OSK 920/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

[...] listopada 2016 r. Na mocy zaskarżonej decyzji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764...
ze zm.) dalej zwanej 'u.g.n.', co doprowadziło do niewłaściwego zastosowania art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

I OSK 3361/19 - Wyrok NSA z 2020-06-19

i nie dotyczą spraw publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm., dalej...
o jej oddalenie. Wskazała, że żądane informacje nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym i podmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz że w niniejszej sprawie...

II SA/Wa 427/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

ust. 2, art. 5 ust. 2 i 3 i art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę dostępu do informacji publicznej, albowiem rzeczoznawca...
się wnioskodawca, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to dokumenty te stanowią całość akt postępowania...

II SA/Wa 1609/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

w [...], powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), dalej 'u.d.i.p.', zwróciła...
w pierwszej instancji., W postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej organ wydaje natomiast decyzję w trybie art. 16 tej ustawy...

II SA/Wa 1933/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

dostępu do informacji publiczną, jaką jest sprawowanie obywatelskiej kontroli nad działalnością władz publicznych., Żądany przez wnioskodawcę dokument zawiera informacje...
., Organ powołał się na art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji i wskazał, że dostęp do informacji publicznej doznaje ograniczeń przewidzianych w art. 61 ust. 3 Konstytucji...

II SA/Wa 2034/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

reguły postępowania wyjaśniającego., Naczelny Sąd Administracyjny wskazał ponadto, że w kontekście art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku...
uzyskania dostępu do wnioskowanej informacji publicznej, tym przypadku dokumentów w postaci tekstu umowy koncesyjnej, zawartej w dniu [...] września 1997 roku wraz...

II SA/Wa 79/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-09

[...] lipca 2015 r., skierowany w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o udostepnienie urzędowych odpisów dokumentów...
przez wnioskodawczynię dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa., Nadto organ przywołał treść przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art...

II SA/Wa 1661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w dniu [...] lipca 2016 r. skierował do Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), w dniu [...] lipca 2016 r. wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji...

II SAB/Wa 337/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-09

w zakresie udzielenia informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Skarżący w uzasadnieniu skargi zarzucił, że spośród...
skarżącego organ naruszył przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawo strony do uzyskania żądanych informacji. Skarżący wniósł o zobowiązanie Ministra...

VIII SA/Wa 436/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-10

informacji zastąpiła regulację zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1764, ze zm.) weszła w życie w dniu 16...
przepisów o ponownym wykorzystywaniu zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W ustawie zostały określone zasady i tryb postępowania przy ponownym wykorzystywaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14