Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 811/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., obecnie Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 - dalej jako ustawa...
o dostępie do informacji publicznej). Umieszczenie w kalendarzu (terminarzu) informacji o spotkaniu ma charakter czynności czysto technicznej i nie zaświadcza o stanie...

II SAB/Wa 28/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w związku z czym Spółka...
one udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Stowarzyszenie wniosło w dniu [...] listopada 2012 r. do Wojewódzkiego...

II SA/Wa 1248/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-17

. 16 ust. 1 i 2, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 782 ze zm...
.)., W uzasadnieniu decyzji wskazano, co następuje:, M.W. wnioskiem z dnia [...] stycznia 2016 r., w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zażądała od PKP...

II SA/Wa 1380/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

k.p.a. oraz art. 17 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016...
o dostępie do informacji publicznej (dalej także: 'u.d.i.p', 'ustawa'), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega...

I OSK 920/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

[...] listopada 2016 r. Na mocy zaskarżonej decyzji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764...
ze zm.) dalej zwanej 'u.g.n.', co doprowadziło do niewłaściwego zastosowania art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Wa 187/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-17

powołała się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, wniosek sporządziła w dniu [...] grudnia 2017 r., zaś żądane w tym wniosku informacje wynikają z otrzymanego...
do udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wnioskowane informacje mieszczą się w mającym przykładowy...

I OSK 1835/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

. nr [...] wydaną na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782) odmówił D.P. udostępnienia...
decyzji organ wskazał, iż wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2014 r. D.P. powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 1393/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie...
[...] S.A., W uzasadnieniu decyzji podmiot zobowiązany, powołując się na brzmienie przepisów art. 1 ust. 1 i art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej - zauważył...

II SA/Wa 1253/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-24

się do Spółki o udzielenie w trybie dostępu do informacji publicznej informacji w zakresie 'uwag ZLK L. i ZLK C. do treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zgłoszone...
pismem z dnia 9 maja 2016 r. zarzucił decyzji:, 1. naruszenie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezpodstawne ograniczenie...

II SAB/Wa 91/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny...
ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
1   Następne >   +2   +5   +10   57