Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 1164/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 22 maja 2014 r. nr 4/05/2014...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączone z reżimu przepisów tej ustawy., Uznając, iż żądana informacja publiczna w całości stanowi tajemnicę przedsiębiorcy...

I OSK 253/18 - Wyrok NSA z 2019-07-19

w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17...
Regulacji Energetyki (dalej także : 'Prezes URE') w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w pkt 1. zobowiązał Prezesa URE do rozpoznania wniosku z [...] stycznia 2017...

I OSK 462/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

G. zwróciła się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
wnioskodawcom odpowiedzi pismem z dnia 14 kwietnia 2014 r., informując, iż żądane informacje nie mogą zostać udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej...

I OSK 2347/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

Gospodarki o udostępnienie w trybie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji publicznej w postaci orzeczenia Trybunału...
. 5 ust. 2 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2010 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782), odmówił udostępnienia żądanej informacji...

I OSK 1520/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, dalej jako: u.d.i.p.). W ocenie Sądu I instancji, wnioski (wraz z załącznikami...
. 1 ust. 2 u.d.i.p., przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi...

III OSK 1048/21 - Wyrok NSA z 2021-09-30

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22...
lutego 2018 r. poinformował wnioskującą Spółkę, że żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

I OSK 1974/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

- [...] Oddział Terenowy URE z siedzibą w [...] (Prezesa URE), na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002, s. 28-29). Dalej przytoczył przepis art. 6 ust. 1 w pkt 4 u.d.i.p. który stanowi...

I OSK 659/16 - Wyrok NSA z 2018-02-02

p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 118 ust. 1...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782). Przepis ten bowiem uzależnia prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej w zakresie, w jakim...

III OSK 805/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.; zwanej dalej 'u.d.i.p.') odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie wskazanym w ww...
przedsiębiorstwa lub nawet szerszym. Art. 5 ust. 2 u.d.i.p. wyraźnie wskazuje, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej następuje w przypadku tajemnicy przedsiębiorcy...

I OSK 2038/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

nie stanowią informacji o sprawach publicznych, o której mowa w art. 1 ust 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz...
i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa, o ile odnosi się do faktów i danych (vide: M.Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA...
1   Następne >   2