Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II SAB/Wa 375/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-21

sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej (nierozpatrzenie wniosku z dnia [...] września 2004r.) p...
375/04 skarżący został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu od skargi na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Wa 395/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-14

w sprawach o wyżej wymienionych oznaczeniach., Powoływanie się przez skarżącego na ustawę z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a nie w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż Minister Gospodarki i Pracy...

II SAB/Wa 151/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-24

niejawnym sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie: dostępu do informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie W skardze...
.) z dnia 13 kwietnia 2004r. o udostępnienie informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Minister Gospodarki i Pracy, wyjaśnił, że rozpoznał wniosek p. Z. L. i postanowieniem...

II SAB/Wa 91/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-03

niejawnym sprawy ze skargi R.W. na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wniosku z dnia 3 czerwca 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia...
na bezczynność Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wniosku z dnia 3 czerwca 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej., W skardze podniósł, iż pomimo upływu ustawowego...

II SAB/Wa 46/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-16

[...] sierpnia 2004 r. nr [...] odmawiającego dostępu do informacji publicznej postanawia: - odrzucić skargę - Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II SA/Wa 1927/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-21

. 6 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), bądź też wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego...
kwestii spowoduje, że Minister Gospodarki i Pracy zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, w drodze decyzji, udzieli żądanej...

II SAB/Wa 157/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-11

[...] stycznia 2005 r. nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie nieważności pisma z dnia [...] sierpnia 2004 r. nr [...] odmawiającej dostępu do informacji...
postępowania w sprawie nieważności decyzji tegoż Ministra z dnia [...] sierpnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej'. Tymczasem pismo...

II SO/Wa 426/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-27

Gospodarki i Pracy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej (sprawa oznaczona sygnaturą akt II SO/Wa 261/05)., Postanowieniem z dnia 27 września 2005r. sygn. akt I OZ...

VI SA/Wa 839/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-09

a tym samym stawia pod znakiem zapytania sens wydawania środków publicznych na dostosowanie produkcji do potrzeb. Dlatego uzgodnienie ww. koncesji byłoby ocenione...
infrastruktury 'KWK ', a tylko w drodze takiego wykupu mogłoby dojść do ograniczenia wydatków publicznych., W ocenie skarżącej obydwa postanowienia nie mają podstaw w przepisach...

I GSK 2422/18 - Wyrok NSA z 2022-05-17

o płatność kontrolę realizacji operacji. Zespół kontrolny w informacji pokontrolnej stwierdził, że beneficjent nie zrealizował operacji w zakresie ujętym w kosztorysie...
dostępu, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności biorąc pod uwagę, iż wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył do organu oświadczenie dotyczące...
1   Następne >   2