Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

II SA/Wa 695/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w pkt. 1 odmówił udostępnienia danych o charakterze informacji przetworzonej, uściślających...
, poprzez nieuprawnione, bowiem zbyt daleko idące, ograniczenie prawa do informacji publicznej,, - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie...

I OSK 240/19 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) oddala wniosek [...] z siedzibą...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wprawdzie w piśmie z 26 lutego 2018 r. nieudzielenie pełnej informacji uzasadniono także kwestią ochrony dóbr osobistych...

II SAB/Wa 754/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

przeprowadzenia audytu w celu uznania ww. stacji w zakresie szkolenia na symulatorze dla pilotów morskich nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie...
publicznej - przez nieuprawnione ograniczenie tego prawa; b) art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm...

II SAB/Wa 354/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-30

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem informacją publiczną jest każda informacja o sprawach...
informacji publicznej; stanowisko takie jest błędne, w świetle obowiązujących przepisów; zastosowanie przesłanki, ograniczającej dostęp do informacji publicznej...

II SA/Wa 1423/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-05

administracyjnego oraz art. 5 ust. 2 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia...
o dostępie do informacji publicznej. Reguluje ona bowiem dostęp do informacji, której zakres definiuje art. 61 ust. 1 Konstytucji RP. Chodzi więc o informacje o działaniu...

IV SA/Wa 1471/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

przedsiębiorstwa. Podnosi jedynie, że organ administracji publicznej może wyłączyć wgląd i pozostałe uprawnienia strony w zakresie dostępu do akt sprawy wyłącznie na wniosek...
. Obowiązkiem organu jest bowiem zabezpieczenie dostępu do dokumentów lub informacji podlegających ochronie prawnej. Oznacza to, że Minister, który jest zobowiązany...

V SA/Wa 115/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-27

w A. (dalej: P. Sp. z o.o.), w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienia publicznego m.in. na przeprowadzenie '[...]'., Samorząd Województwa [...] pismem z dnia 1...
października 2013 r. poinformował Skarżącą o negatywnej ocenie postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego. Jako uzasadnienie tej oceny wskazano niezłożenie...

II SA/Ol 1001/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

za usługi wodne oddala skargę. WSA/wyr.1a - sentencja wyroku (tryb uproszczony) Informacją kwartalną z dnia '[..]' Dyrektor Zarządu Zlewni w '[...]' (dalej jako: organ...
w sprawie opłat)., Strona złożyła reklamację, w której nie zgodziła się z wysokością opłaty za pobór wód podziemnych ustalonej w powołanej informacji. Podniesiono, że organ...

VI SA/Wa 2280/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

rozpoznaniu zarzutu II.I b) odwołania i w konsekwencji w błędnym uznaniu prawidłowości uczestnictwa w kontroli Pana K.S., co nie buduje zaufania do organów władzy publicznej...
przez organ administracji publicznej konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy...

V SA/Wa 1028/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

o stan prawny i faktyczny istniejący w dacie wydania decyzji. Zauważył również, że wbrew stanowisku strony licencja połowowa nie zawiera informacji na temat obszarów...
prowadzenia połowów, a zatem nie uprawnia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach wód Portów Morskich w S. i P.. Podkreślił, że informacje takie zawiera...
1   Następne >   2