Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

II SAB/Wa 286/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

jest już w posiadaniu wnioskodawcy, nie nabywa on na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej prawa do ponownego przekazania mu tej informacji w tej samej...
publicznej;, 2) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176, dalej jako 'u.d.i.p.') w zakresie...

II SAB/Wa 108/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-29

2011, s. 109)., Na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.; dalej: 'u.d.i.p.') bezczynność podmiotu...
), ewentualnie nie informuje wnioskodawcy, że w danej sprawie przysługuje inny tryb dostępu do wnioskowanej informacji publicznej (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.) bądź też, że wnioskowana...

V SA/Wa 1300/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-07

dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego', Poddziałanie 2.3.2 'Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury' Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata...
wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Wynikające z art. 37 ustawy wdrożeniowej zasady przejrzystości, rzetelności...

VIII SA/Wa 628/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm., dalej: u.f.p.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, dalej: p.z.p.). W związku z tym skarżący udzielił:, 1) zamówienia na 'Dostawę wraz z instalacją...

I GSK 670/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

zagranicznym, działającym według norm równoważnych obowiązujących w innych krajach, dostęp do zamówienia. Stwierdzono również naruszenie przez beneficjenta art. 144 ust. 1...
. 207 ust. 1 pkt 2, ust. 9 i ust. 11 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm., dalej: 'u.f.p.') oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca...

V SA/Wa 1285/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

', Działania 2.3 'Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego', Poddziałania 2.3.2 'Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury' Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej...

V SA/Wa 288/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-18

strukturalnych., Zgodnie z Wytycznymi, przejrzystość rozumiana jest jako zapewnienie dostępu do informacji związanych z przebiegiem wyboru projektów. Zasada ta jest realizowana...
w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania., Postanowienia...

I GSK 747/20 - Wyrok NSA z 2020-08-19

strukturalnych. Zgodnie z tymi wytycznymi, przejrzystość rozumiana jest jako zapewnienie dostępu do informacji związanych z przebiegiem wyboru projektów. Zasada ta jest realizowana...
do dofinansowania: przejrzystość, rzetelność, bezstronność wyboru projektów oraz równość wnioskodawców w dostępie do informacji o zasadach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania...

V SA/Wa 487/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-07

, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Spółka podniosła, iż dopiero po uzyskaniu od PARP informacji o wszczęciu postępowania uzyskała dostęp do akt sprawy...
. We wniosku o dofinansowanie spółka zobowiązała się do realizacji projektu, którego ogólnym celem było zaoferowanie potencjalnym użytkownikom dostępu do zasobów w postaci video...

V SA/Wa 1369/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

wykorzystujących e- usługi publiczne i informacje sektora publicznego' Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioskowi nadano numer [...]., Rozstrzygnięciem...
-administracja i otwarty rząd', Działanie 2.4 'Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e- usługi publiczne i informacje sektora publicznego' (dalej także jako: 'Regulamin...
1   Następne >   2