Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

II SAB/Wa 673/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-15

stan faktyczny., W piśmie z dnia [...] lipca 2020 r., skarżący wniósł o udostępnienie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm., dalej 'u.d.i.p.')., Podstawowym zadaniem tej ustawy jest organizacja...

I SAB/Wa 75/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

się natomiast do Ministra z wnioskami w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) i otrzymywała stosowne...
o dostępie do informacji publicznej), jak również nie przedłożyła dokumentów potwierdzających jej interes prawny w tym postępowaniu., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 3475/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

w zakresie wolności słowa i dostępu obywateli do informacji oraz wolności działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15f ust. 8 pkt 2 u.g.h. sprzeciw zawiera uzasadnienie...
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Instrument w postaci blokowania dostępu...

I SAB/Wa 302/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

do powyższej informacji wskazał na zamieszczony w zasobach internetowych nekrolog S. L. Przekazał również ustalenia dotyczące żony i dzieci strony postępowania wraz z adresami...
ich ustalenia i pozyskania we właściwych archiwach bądź instytucjach USA) informacji, czy urodzony [...] września 1920 r. w [...] S. L. żyje, ewentualnie informacji...

V SA/Wa 3604/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

bankowymi (jeśli poniesiony wydatek został już zapłacony ze środków własnych)., W celu realizacji zadania, po przeprowadzeniu dwóch postępowań o zamówienia publiczne...
w protokole oględzin nr [...]., Pismem z [...] marca 2015 r. Gmina przekazała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, gwarancję bankową (zabezpieczenie należytego...

I SAB/Wa 76/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

, że nie posiada przedmiotowych informacji (dokumentów lub innych dowodów). Podkreślił, że wezwanie takie ponowił pismem z [...] czerwca 2020 r., otrzymując od Prezydenta odpowiedź...
(w tym pracowników) w jego siedzibie, co wiąże się także z ograniczonym dostępem do pełnej dokumentacji (w tym archiwalnej)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...