Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I OSK 508/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w dniu 29 lipca 2008 r. wystąpił do Ministra Finansów 'o udzielenie informacji...
normatywnych. Art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb...

I OSK 509/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwrócił się do Ministra Finansów o udostępnienie informacji...
już odpowiedzi pismem z dnia 7 sierpnia 2008 r. Ponadto organ podał, że brak jest podstaw do rozpatrzenia wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż żądane...

II SA/Wa 670/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

. - dalej: 'k.p.a.') oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016...
Rozwoju i Finansów, działając na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 716/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-10

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w zw. z art. 1 ust. 2 tej ustawy oraz w zw. z art. 4 ust. 3...
, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie dotyczy udostępniania wszelkiego typu informacji publicznej. Jak stanowi bowiem art. 1 ust. 2 powołanej ustawy, jej przepisy...

II SA/Wa 437/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28...
UKS w K.) z wnioskiem, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o przekazanie:, 1. materiałów z kontroli w Urzędzie przeprowadzonej przez Ministra Finansów...

II SA/Wa 1801/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-02

Skarbowej z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Dyrektora Urzędu...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] o udostępnienie kopii postępowania...

II SAB/Wa 409/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

. Stowarzyszenie [...] zwróciło się do Ministra Finansów o udostępnienie - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 112 poz. 1198...
na przedmiot zaskarżenia należy mieć na uwadze przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, która kształtuje prawo do informacji publicznej, a także określa zasady...

II SA/Wa 444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, G. P. skierował do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. wniosek o udostępnienie informacji publicznej...
:, - niewłaściwe zastosowanie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezpodstawną odmowę dostępu do informacji...

II SAB/Wa 695/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

postępowania. W piśmie z dnia [...] sierpnia 2013 r. D. P., na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwrócił się o udzielenie informacji publicznej dotyczącej...
, które nie mają charakteru informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] listopada 2013 r. D. P. wniósł skargę...

II SA/Wa 446/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w zakresie:, 1. umowy zawartej przez Ministerstwo...
w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 104 § 1 k.p.a., odmówił udostępnienia informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100