Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II SAB/Wa 710/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

i nie posiada waloru informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tymczasem przedmiotowy projekt, co do którego skarżąca wnosi...
i nie posiada waloru informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w konsekwencji nie udostępnił Kancelarii [...] sp. k. tego wniosku...

II SAB/Wa 369/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

stan faktyczny., W pismach z dnia [...] marca 2017 r., powołując się na przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst...
na względzie przepis art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który wskazuje na ograniczenia prawa w dostępie do informacji publicznej z uwagi na prywatność osoby...

I OSK 1130/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

prawne dotyczyły sfery zamierzeń organu, a tym samym nie stanowią one informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie...
do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782, dalej udup bądź ustawa o dostępie do informacji publicznej)., Dnia [...] lipca 2014 r. skarżąca skierowała do Ministra...

II SA/Wa 1932/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

lub czynności (§ 2), o czym będzie mowa niżej., Prawo dostępu do informacji publicznej jest gwarantowane konstytucyjnie jako podstawowe prawo obywateli. Konstytucja...
określonej w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Statusu informacji publicznej nie posiadają co do zasady materiały biblioteczne oraz muzealia. Za informację...

II SAB/Wa 599/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-25

od informacji publicznych, należy stwierdzić, iż do przedmiotowej sprawy nie ma zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej, ani też zawarta w tej ustawie definicja...
był, na podstawie przepisów prawa, do wydania decyzji lub innego aktu albo do podjęcia określonych czynności., Prawo dostępu do informacji publicznej jest gwarantowane...

II SA/Wa 2218/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

.) oraz w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), decyzją z dnia...
dostępu do informacji publicznej., Zapis art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych daje pewne uprawnienia odbiorcy materiału, którym nie jest S., w zakresie...

II SA/Wa 103/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.'), po rozpoznaniu wniosku F. B. (dalej...
. B., powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniósł do Ministra Gospodarki o udostępnienie informacji publicznej, poprzez...

II SAB/Wa 346/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez brak...
[...] lutego 2018 r., w którym skarżący wniósł o udostępnienie, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w punkcie 4: informacji o przyznanych nagrodach...

II SAB/Wa 647/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

r. I.L. wystąpiła do Ministra Energii o podanie informacji, w trybie dostępu do informacji publicznej czy Ministerstwo posiada informacje wskazujące na fakt, że spółka...
naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

I OSK 387/17 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

[..] w W. na bezczynność Ministra Energii w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 16 czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie kasacyjne...
w W. na bezczynność Ministra Energii w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 16 czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiodło...
1   Następne >   2