Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SAB/Wa 761/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-10

i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) oraz art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie...
w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Minister Edukacji i Nauki w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Organ podał, że co do zasady zgodnie z art. 29 ustawy...

II SA/Wa 1094/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.') - po rozpoznaniu...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - wydał decyzję z dnia [...] maja 2017 r., nr [...], którą odmówił skarżącemu udostępnienia informacji...

I OSK 2435/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

[..] oraz o przekazanie kopii dokumentów stanowiących podstawę nabycia, motywując swój wniosek przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
dostępu do informacji publicznej., Pismem z dnia [..] lutego 2016 r., znak: [..], Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował Z.J., że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1...

II SA/Wa 735/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

roku o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie informacji publicznej wymienionej w siedmiu punktach., Minister Edukacji Narodowej decyzją nr [...] z [...] lutego 2017...
Rzeczypospolitej Polskiej i art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie imion i nazwisk osób, które zawarły umowy cywilnoprawne z Ministrem...

II SA/Wa 1243/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję [...] Kuratora Oświaty z dnia...
2012 r., na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, R. L. zwróciła się do [...] Kuratora Oświaty o udostępnienie jej 'wykazu imiennego oraz daty...

II SAB/Wa 680/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

przy poszanowaniu danych osobowych nie zachodzi potrzeba wydawania oddzielnej decyzji na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepis...
się w pojęciu objętym ustawą o dostępie do informacji publicznej. O powyższym, skarżący został zawiadomiony pismem z [...] lipca 2021 r., Pismem z [...] września 2021 r. skarżący...

VIII SAB/Wa 21/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowania sądowe; 2) zasądzić od Ministra Edukacji Narodowej rzecz...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U., z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej: 'u.d.i.p.') zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej (dalej...

II SAB/Wa 681/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-31

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm., zwana dalej: u.d.i.p.) o udostępnienie następującej informacji publicznej...
udostępnieniu w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepisom ww. ustawy nie podlegają też dane jego obrońcy, który nie pełni funkcji publicznych...

I OSK 1080/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

kwietnia 2018 r. zwróciła się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
Kodeks postępowania administracyjnego. Zaznaczył również, że podmiot obowiązany na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, kierując się generalnym obowiązkiem...

II SA/Wa 1597/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

. o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji w zakresie osiąganych przez młodzież wyników ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej...
ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wezwała ponadto wnioskodawcę do wykazania istotności żądanych informacji dla interesu publicznego w terminie 7 dni...
1   Następne >   +2   +5   +10   14