Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

II SA/Wa 1814/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 t.j.) w zw. z art. 3a, art. 13 ust. 1...
'Odwołanie od decyzji administracyjnej (Zarządzenia)', złożył - w trybie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - wniosek o ponowne...

III OSK 1015/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 6 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych...
z działalnością publiczną w znaczeniu pełnienia funkcji publicznej oraz, b) przyjęcia, że art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wprowadza...

II SAB/Kr 150/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-28

publicznej na wniosek., 5) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: 'u.d.i.p.') w zakresie, w jakim przepis...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej albowiem udzielenie tych informacji byłoby zaspokojeniem indywidualnych (prywatnych) potrzeb Wnioskodawczyni D. S. w imieniu...

II SAB/Wa 481/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

. (skarżący, wnioskodawca) e-mailem z dnia [...] kwietnia 2020 r. zwrócił się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz...
, a tym samym naruszenie jego prawa człowieka i obywatela do dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej, stanowiącego immanentną część wolności...

II SAB/Ol 30/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-18

publicznej na wniosek z dnia 21 lutego 2017r. Działając na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
w znaczeniu funkcjonalnym i ich działalność podlega rygorom ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 70 i art. 207 Prawo o szkolnictwie wyższym). Zatem Dziekan...

II SAB/Ol 77/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-04

(dalej jako: 'Instytut', 'organ') o udostępnienie, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst...
). Tym samym organ winien był załatwić przedmiotowy wniosek w trybie przewidzianym przepisami u.d.i.p., Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje różne...

II SAB/Bk 162/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w którym organ jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na wniosek bez zbędnej zwłoki nie później...
w posiadaniu zażądanych informacji publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz...

II SAB/Kr 350/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-17

lub też innego aktu, albo nie podjął stosownej czynności., W sprawach dostępu do informacji publicznej zakres przedmiotowy wyznacza pojęcie informacji publicznej (art. 1 ust...
lub umorzenie postępowania z przyczyn uregulowanych ustawą, albo wreszcie poinformowanie, że żądane dane nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy., Prawo dostępu...

II SA/Ol 918/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2024-01-16

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902, dalej jako: 'u.d.i.p.'), jest uzależnione od istnienia szczególnie istotnego...
jako: 'CBOSA'). Dostęp do 'prostej' informacji publicznej ma co do zasady każdy, a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego...

II SO/Bd 3/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-05-09

się go od dnia otrzymania skargi przez organ, zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm...
dostępu do informacji publicznej, co dodatkowo na mocy przepisu szczególnego zobowiązuje Sąd do ich rozpoznania w terminie 30 dni., Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności...
1   Następne >   2