Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 1644/18 - Wyrok NSA z 2020-02-14

ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej: 'u.d.i.p.'), zachodzi podstawa do odmowy...
w szerokim zakresie ustawą o dostępie do informacji publicznej, to podlega ono ograniczeniu co do udostępnienia danych osobowych, chyba, że chodzi o informację o osobach...

I OSK 1565/17 - Wyrok NSA z 2019-05-14

w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Statusu informacji publicznej nie posiadają co do zasady materiały biblioteczne oraz muzealia. Za informację publiczną...
, o której mowa w art. 2 pkt 3 dyrektywy 2003/98/UE, i jest szersza niż pojęcie informacji publicznej, o której mowa w art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tym samym...

I OSK 169/18 - Wyrok NSA z 2018-06-21

naruszenie prawa materialnego poprzez:, - błędną wykładnię art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764 ze zm...
, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 87; M. Bidziński, w M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji...

I OSK 2128/18 - Wyrok NSA z 2019-02-27

ustawy o dostępie do informacji publicznej, o przekazanie list płac za okres od września 2003 r. do czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. [...] oraz dokumentów kontroli...
., zawierająca zarzut naruszenia art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi...

II SAB/Wa 29/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-12

informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych oraz wymierzenie organowi...
czy bezczynność była zawiniona czy też niezawiniona., Udostępnienie informacji publicznej na wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

I OSK 688/17 - Wyrok NSA z 2019-03-01

się na art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2058, ze zm...
informacji publicznej, co oznacza wprowadzenie ograniczeń w dostępie do informacji wbrew przesłankom określonym w art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;, - art. 1 ust. 1...

I OSK 1987/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

. akt VIII SAB/Wa 21/11 umarzające postępowania sądowe w sprawie ze skargi D. P. na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
dostępu do informacji publicznej - umorzył postępowania sądowe oraz zasądził od Ministra Edukacji Narodowej rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych tytułem kosztów...

II SAB/Ol 100/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-30

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie zauważono, że nawet gdyby przyjąć, że treść decyzji w przedmiocie przyjęcia na studia w uczelni niepublicznej...
ma charakter informacji publicznej, to prawo do takiej informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie...

II SAB/Wa 71/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zasądzić od Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej na rzecz...
z dnia [...] grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, ewentualnie umorzenie postępowania...

II SAB/Ol 98/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-19

nie dotyczy sprawy publicznej, a żądana informacja nie powinna być udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dziekan Wydziału, jako podmiot...
. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782, dalej jako: u.d.i.p.), stanowiąc generalną zasadę udostępniania informacji publicznej, reguluje...
1   Następne >   3