Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SAB/Wa 128/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-17

Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2013 r. Spółka P. z siedzibą...
.) w związku z art. 13 i art. 16 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez przekroczenie ustawowych terminów przewidzianych na rozpatrzenie wniosku...

I OSK 2706/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w części w jakiej oddala skargę na bezczynność Ministra...
w W. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące...

II SAB/Wa 108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że względu na konieczność dokonania analizy, mającej na celu ustalenie, czy w świetle...
ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdzić należy, iż nie znajduje się ona w katalogu zawartym w tym przepisie, tzn. podmiotów obowiązanych do udostępnienia...

II SAB/Wa 668/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

oraz nie jest zatwierdzany przez funkcjonariusza publicznego stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r,. poz. 782) przez nieudzielenie informacji publicznej, Stowarzyszenie wiosło o zobowiązanie przez Sąd Ministra...

II SAB/Wa 702/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2013 r. 1. zobowiązuje Ministra Administracji...
lub majątkiem Skarbu Państwa. Na prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, składa się również uprawnienie do wglądu...

II SAB/Wa 132/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-18

i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się o przekazanie drogą elektroniczną...
Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) kształtuje prawo...

II SAB/Wa 151/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-18

do Ministra Administracji i Cyfryzacji, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
., poinformowało wnioskodawcę, że:, - informacja, o którą wnosi nie jest informacją publiczną, gdyż nie posiada cech informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie...

II GSK 2087/22 - Wyrok NSA z 2023-10-19

ewidencji pojazdów) w stosunku do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm., dalej: u.d.i.p.), w tym art. 1...
ochrony wartości wskazanych w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP. W ocenie sądu pierwszej instancji, tak rozumiane ograniczenie dostępu do informacji publicznej obejmującej...

II SAB/Wa 472/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

po wydaniu decyzji, natomiast takiego obowiązku nie ma przedtem. Zwrot do decyzji jest identyczny jak w pokrewnej ustawie o dostępie do informacji publicznej, na gruncie...
prawnym forma wniosku była uregulowana w sposób odmienny w uchylonym rozdziale 2 a ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nowo przyjęta w tym zakresie ustawa...

II SAB/Wa 318/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

) art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim przepis ten precyzuje pojęcie 'informacji publicznej', poprzez błędne przyjęcie w niniejszej...
sprawie, że przedmiotem wniosku były informacje niemające charakteru informacji publicznych;, 3) art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15