Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SAB/Łd 208/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. zarzucając organowi naruszenie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj...
. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej] poprzez nieudzielenie w terminie wnioskowanej informacji publicznej...

II SAB/Łd 207/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-10

Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w P. zarzucając organowi naruszenie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj...
. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej] poprzez nieudzielenie w terminie wnioskowanej informacji publicznej...

II SAB/Sz 77/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-08-29

nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na ww. wniosek z dnia 26.09.2017 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze Gmina G. - Z. U. P. w G...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym zakresie powołał się na wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2016 r., sygn. akt II SA/Wa...

II SAB/Łd 141/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-20

poinformował, że odmawia przekazania skanów listy obecności. Jak wyjaśnił, informacja ta nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]. Odwoływał się w tym zakresie do brzmienia ust. 2 art...

II SA/Wa 1003/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

lutego 2019 r. Stowarzyszenie [...] zwróciło się do Głównego Lekarza Weterynarii - Inspekcji Weterynaryjnej, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej m.in....
przywołał art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w myśl którego, przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw, określających odmienne...

II SAB/Op 61/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-24

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.), dalej: ustawa lub 'u.d.i.p.'. Zdaniem autora skargi organ naruszył art...
orzeczenie właściwego sądu kwalifikujące okoliczności danej sprawy do rażąco naruszających prawo. W przypadku spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej organ...

II SAB/Gd 140/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-19

na wniosek,, 2) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim przepis ten stanowi o tym, że informacja...
gdy w sprawie nie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej,, 3) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 735/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) zwanej dalej u.d.i.p., po rozpatrzeniu...
RP, art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie, polegające na przyjęciu, ze art. 52 ust. 1 rozporządzenia 178/2002 stanowi...

II SAB/Op 99/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-21

., złożonego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm. - zwanej dalej też 'u.d.i.p.')., Oceniając...
zaskarżenia. Znajdująca w sprawie zastosowanie ustawa o dostępie do informacji publicznej, która reguluje w sposób kompleksowy dostęp do tej informacji, nie przewiduje...

IV SAB/Wr 76/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-30

) zgodnie ze ścieżką dostępu, którą zobowiązany wskazał, wnioskowaną informacją. Dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy...
. Skarżący jako profesjonalista powinien mieć świadomość, że żądane informacje były w dostępie publicznym, a zatem przygotowane przez stowarzyszenie 'zestawienia' mogły...
1   Następne >   +2   +5   8