Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

VIII SAB/Wa 16/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-17

Oświaty w sprawie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje [...] Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia [...] marca 2011 r. w terminie 14 dni...
Oświaty w R. w trybie ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ.U nr 112, poz. 1198 dalej jako ustawa o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Wr 412/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-17

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., Stwierdził w nim, że w ramach kompetencji, określonych w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia...
wymaganych od nauczycieli (...) wnosi do D. Kuratora Oświaty B. P., aby w ramach dostępu do informacji publicznej udzieliła wnioskującemu, na piśmie, kompetentnych...

IV SAB/Wr 10/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-14

, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. 'c' i 'd' i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 1198), a także o treść wyroków NSA...
o wydanie odmawiającej decyzji administracyjnej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Poinformował...

II SAB/Lu 103/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-11

określających odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Takimi przepisami są m.in. przepisy rozdziału 10 'Odpowiedzialność...
dostępu do informacji publicznej, w istocie niweczyłoby ograniczenia wynikające z przytoczonych wyżej regulacji. Jak bowiem słusznie wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny...

IV SAB/Gl 6/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

, ani nie została wydana decyzja, domagał się zobowiązania organu do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zasądzenia kosztów...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej u.d.i.p. Ustawa ta określa zasady i tryb dostępu...

III SAB/Gd 93/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-15

z tym z pełni uprawnień wynikających z takiego statusu, w tym uprawnień z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm...
nie może pozbawić wnioskodawcy prawa dostępu do informacji publicznej samodzielnie ustalając, że wniosek złożony został w innym trybie, o ile taka okoliczność nie wynika...

I OSK 2553/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

Administracyjny uznał skargę za niezasadną. W pierwszej kolejności stwierdził, iż bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej zachodzi wyłącznie wtedy, gdy wniosek...
sprecyzowanych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako organ władzy publicznej. Podkreślił również, że zakres stosowania ustawy wytycza tylko dostęp do informacji publicznej...

I OSK 1237/15 - Wyrok NSA z 2017-02-14

Oświaty. Postawił w niej zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez przyjęcie...
nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem bowiem Kuratora informacja, którą dysponuje podmiot nie zobowiązany...

II SAB/Kr 238/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-13

oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W skardze podano, że w wypowiedzi z dnia 4 listopada 2021 r. na portalu [...] - Kurator Oświaty B...
do korespondencji z dnia 17 listopada 2021 r. oraz z zachowaniem terminu zakreślonego w art. 13 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej organ...

II SAB/Kr 153/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-18

kontroli nie znajdują się informacje, które w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm). przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem i w ustawowym terminie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12