Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 330/08 - Wyrok NSA z 2008-09-11

okresów bieżącego roku, albowiem przepis ten wprowadza obowiązek składania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych raz w roku w terminie do dnia 15 marca...
minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz K. R. D. P.. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44, ustala się na podstawie...