Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 1529/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-28

do znajomości i przestrzegania przepisów prawa, w tym podstawowej zasady przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi zapewniającej równy dostęp do informacji...
nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów...

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi zapewniających równy dostęp do informacji wszystkim...
, gdyż została podjęta jednocześnie z decyzją o sprzedaży akcji Spółki przez Z. S., mającą również dostęp do tej informacji. W konkluzji podniesiono, iż decyzja o zakupie...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

publicznego i tym samym zapewniającego inwestorom dostęp do informacji o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na rynkową wycenę papierów wartościowych...
tych informacji stanowi jeden z 'kosztów' uzyskania przez emitentów dostępu do źródeł finansowania na rynku publicznym., Za bezzasadne Sąd również uznał stanowisko strony skarżącej...

III SA 1468/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-13

powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych (vide: art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Rolą...
, iż skarżąca spółka nie przekazała do publicznej wiadomości informacji o dramatycznie pogarszającej się od maja 2001 r. płynności finansowej i zdolności do regulowania...

II GSK 203/07 - Wyrok NSA z 2007-12-20

wszystkich inwestorów i przedkładania go nad indywidualny interes poszczególnych jego uczestników., Równość dostępu do informacji o zaangażowaniu podmiotów w spółki publiczne...
informację o opóźnieniu informacji poufnej w trybie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Spółka zakwestionowała stanowisko Komisji stwierdzając, że w jej ocenie...

II GSK 246/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

publiczną, co do której zastosowanie ma sformułowana w art. 81 ust. 1 ustawy Pr.o p.o.p.w. zasada powszechnego dostępu do informacji o istotnych zdarzeniach dotyczących...
przekazywania informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, obowiązywało zatem wyłącznie rozporządzenie...

VI SA/Wa 1017/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-16

nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu, i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów...
tych informacji stanowi jeden z 'kosztów' uzyskania przez emitentów dostępu dc źródeł finansowania na rynku publicznym., Treść zaskarżonego rozstrzygnięcia została uwarunkowana...

VI SA/Wa 1165/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-30

płynności akcji, stanowi podstawę do oceny fluktuacji ceny akcji i ich podaży oraz zapewnia równy dostęp do informacji, jako podstawowej reguły publicznego obrotu papierami...
do publicznej wiadomości informacji o stanie posiadania przez Fundusz akcji własnych., W wyniku przeprowadzonego postępowania KPWiG stwierdziła, iż skarżąca spółka nie wykonywała...

VI SA/Wa 1080/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-02

nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku...
w tym przypadku, jako interes uczestników publicznego obrotu. Zdaniem Sądu ujawnienie tych informacji stanowi jeden z 'kosztów' uzyskania przez emitentów dostępu do źródeł...

VI SA/Wa 2015/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-08

jest powszechny dostęp do rzetelnej informacji. Stanowiło to poważne naruszenie art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy, co należy uznać za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego...
Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych, a tylko przekazała do publicznej wiadomości informację przekazaną obligatariuszom w celu wykonania obowiązku...
1   Następne >   3