Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III OSK 4193/21 - Wyrok NSA z 2021-11-18

o dostępie do informacji publicznej w postaci związku sprawowanej funkcji z dysponowaniem majątkiem publicznym., Skoro zatem nie budzi wątpliwości, że zarówno z zakresu...
. - Zarządzającego [...] Sp. z o.o. Sp.k. w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429; dalej: 'u.d.i.p....

II SAB/Po 166/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-18

się udostępnienia informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej 'u.d.i.p.'). Ustawa...
lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje różne sposoby...

II SAB/Po 44/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na bezczynność Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w P. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. umorzyć...
informacji publicznej (k.9). Powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. - dalej udip...

IV SA/Po 694/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-20

zdjęcia. D.P. we wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego zobowiązał się również do złożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego do dnia [...] marca...
bez rozpoznania aby w terminie 7 dni podpisał życiorys i przedłożył informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W wyznaczonym terminie wnioskodawca podpisał...