Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

VI SA/Wa 432/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

. Ujawnienie tych informacji stwarzało hipotetyczną możliwość naruszenia interesu członków Funduszu lub uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi...
i zakłócając równy dostęp do informacji rynkowej., W toku postępowania sądowego skarżąca w obszernym piśmie procesowym rozbudowała uzasadnienie zarzutów skargi i zarzuciła...

II GSK 62/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

sprawnego przepływu informacji pomiędzy członkami zarządu, a także optymalizacji procesów decyzyjnych. Nie jest zaś to w pełni możliwe, gdy dokumentacja przedsiębiorstwa...
przez organ administracji publicznej możliwości podjęcia zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub gospodarczej przez obywatela innego państwa członka Unii...

VI SA/Wa 1171/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

go za zbędny z uwagi na własną wiedzę i kompetencje, wypływające z dokonywanych czynności nadzorczych nad towarzystwem oraz z dostępu do informacji o kształtowaniu się zjawisk...
administracyjnego w sprawie w sposób sprzeczny z zasadą pogłębiania zaufania do organów władzy publicznej wyrażoną we wskazanym przepisie, w szczególności także poprzez...

II GSK 255/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

publicznego obrotu papierami wartościowymi', Sąd uznał, że zbadać należało znaczenie ujawnienia tych informacji dla członków funduszu i innych uczestników publicznego...
' grupę uczestników obrotu, stwarza sytuacje, kiedy podmiot, który posiadł objęte tajemnicą informacje ma przewagę nad innymi uczestnikami publicznego obrotu. Stwarza...

VI SA/Wa 1599/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-21

nad instytucjami finansowymi jest, działanie w kierunku ochrony nadrzędnych wymogów interesu publicznego przy jednoczesnej konieczności kierowania się wymogiem proporcjonalności...
Nadzoru, swobodę wyboru formy prawnej dostępu do polskiego rynku ubezpieczeniowego., W uzasadnieniu skarżący podniósł między innymi, że art. 35 ust. 4 u.d.u. reguluje...

II GSK 164/07 - Wyrok NSA z 2007-10-10

nie otworzyło w pełni obywatelom tych państw dostępu do rynków pracy państw 'starych' członków Unii., Po wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny powyższego wyroku w toku...
. 3 u.d.u. uprawnia pogląd, że dobrem o charakterze publicznym, które chronione jest poprzez wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego przez członka zarządu...