Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II SA/Wa 1467/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP, jednak objęte są tajemnicą zawodową obowiązującą pracowników KNF...
działalności pracowników, tylko organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zaskarżona decyzja...

II SA/Wa 1722/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Finansowego z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - We wniosku z dnia [...] listopada 2013 r. M. F. zwrócił...
informacje wymagają dokonania stosownych analiz i w związku z tym stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniosek zostanie rozpatrzony...

II SAB/Wa 207/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-14

się do Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udzielenie informacji o :, - etapie postępowania w sprawie wywołanej zawiadomieniem...
inaczej., Skarga analizowana pod tym kątem zasługuje na uwzględnienie., Wskazać należy, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa...

II SAB/Wa 128/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Nadzoru Finansowego, polegającą na nierozpatrzeniu jej wniosku z dnia [...] czerwca 2008 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej. We wniosku tym Spółka...
i ich udostępnienie następuje w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. Urząd KNF poinformował skarżącą...

II SAB/Wa 1126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-18

. [...], ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) a tego nie uczynił i jednocześnie nie wydał stosownej decyzji o odmowie udostępnienia...

II SAB/Wa 323/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-17

-Kredytowej na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Komisję Nadzoru Finansowego do rozpatrzenia punktu 3...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm. - dalej jako u.d.i.p.), w nawiązaniu do pisma z dnia [...] września 2014 r., zwróciła...

II SAB/Wa 184/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

w przedmiocie: dostępu do informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. w części oznaczonej lit. c 2. odrzucić...
Finansowego o wydanie w trybie dostępu do informacji publicznej następujących dokumentów:, 1. regulaminu organizacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzonego...

II SA/Wa 190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

Finansowego na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz...
do udostępnienia informacji publicznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a informacje, których domaga się skarżąca stanowią informacje...

II SA/Wa 1677/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

publicznej przetworzonej będzie skutkować wydaniem decyzji administracyjnej odmownej, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi...
wniosku o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej poprzez udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej. Wnioskodawca...

I OSK 2808/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

-Kredytowej na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w zakresie punktu 1 i umarza postępowanie...
[...] Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązał Komisję Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   28