Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Bankowego X

II SAB/Wa 128/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Nadzoru Finansowego, polegającą na nierozpatrzeniu jej wniosku z dnia [...] czerwca 2008 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej. We wniosku tym Spółka...
i ich udostępnienie następuje w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. Urząd KNF poinformował skarżącą...

VI SA/Wa 527/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.' Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 'Art. 22 Konstytucji...
interes publiczny. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (U. 7/00), pierwsze z wymienionych kryteriów ma wymiar formalny, drugie zaś - materialny. Nie oznacza...

VI SA/Wa 617/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-05

m.in. że w IV kwartale 2005 r. miał utrudniony dostęp do istotnych informacji i materiałów omawianych na posiedzeniach Zarządu nadzorowanego banku, ponadto odmówiono...
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Kompetencja sądu wyraża...