Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 1603/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

Granicznej z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] czerwca...
i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.), wnioskodawca zobowiązany...

II SAB/Go 9/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-25

o dostępie do informacji publicznej, K.K. zwrócił się do Oddziału Straży Granicznej o udzielenie informacji publicznej poprzez:, - przesłanie kopii rozkazów personalnych...
poinformował skarżącego, że wniosek został rozpoznany częściowo, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. z 2018 r. poz. 1330), dalej...

II SAB/Wa 122/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

, o której mowa w art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zatem wnioskodawca obowiązany...
powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, należy jeszcze zaznaczyć, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

II SA/Wa 210/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji...
. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez brak ich zastosowania w postępowaniu przed organem I i II instancji, wobec...

II SAB/Wa 632/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) skarżący wniósł o: 1) zobowiązanie Komendanta Głównego SG...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez wskazanie:, 1) podstaw prawnych przyznawania określonym grupom żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza na przełomie lat...

II SAB/Go 36/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-28

udostępnienia informacji publicznej. W skardze zarzucił organowi naruszenie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
. W istocie złożył on w tej sprawie dwa wnioski ustny i pisemny. Wskazywał, iż założeniem ustawy o dostępie do informacji publicznej jest maksymalne odformalizowanie procedury...

II SAB/Rz 49/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-27

o ukaranie kierownika jednostki karą, o której mowa w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżący wniósł o nakazanie organowi, aby udostępnił informację...
administracyjnej jest bezczynnością. Zwrócił uwagę na dolegliwość wynikającą z pozyskiwania informacji o sprawach publicznych. Podniósł, że dostęp do każdej informacji...

II SAB/Wa 39/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

Granicznej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania odwołania w sprawie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. K. F. pismem z dnia...
. nr [...], wydaną na podstawie art. 16 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II OSK 2740/17 - Wyrok NSA z 2018-05-11

pkt 3 lit. f. i pkt 4 lit a ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 782 z pózn. zm) w zakładce Zezwolenia...
:, • wskazana 'notatka' zawierająca wskazanie, iż 'Informacje te znajdują się również w wykazie decyzji administracyjnych (licencji) ważnych na dzień 17 marca 2016 r. art. 6 ust. 1...

IV SA/Wa 1045/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.)., Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach...
albo załatwianych milcząco., Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt I OSK 931/16, CBOSA, 'Postępowanie o udzielenie informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   10