Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OSK 2154/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

., Z. F. w dniu [...] kwietnia 2011 r. złożył ponowny wniosek o udostępnienie akt postępowania wyjaśniającego w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej nie spełnia kryteriów, na podstawie których dokumenty te można by udostępnić., Z. F. w dniu [...] maja 2011 r. wniósł...

I OSK 1813/12 - Wyrok NSA z 2012-10-25

jego wniosku z dnia 27 grudnia 2011 r., złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Konstytucji RP, w którym zwrócił się o udostępnienie mu wszystkich...
., Ustosunkowując się merytorycznie do skargi organ podniósł, iż stosownie do art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega...

II SAB/Wa 739/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej...
i art. 66 Kodeksu wykroczeń, polegającym na wprowadzeniu w błąd SKO w [...] co do tożsamości osoby składającej liczne wnioski o dostęp do informacji publicznej,, 2...

II SAB/Op 49/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-09

r. - Prawo prasowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz...
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez bezzasadne nieudostępnienie informacji...

II SAB/Gd 27/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-19

informacji w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie, Komendant wskazał, że kwestia dostępu do akt osobowych Policji została...
zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo, Komendant ponownie wskazał, że kwestia dostępu do akt osobowych Policji została...

II SAB/Wa 200/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji w S. do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 19 maja 2009 r. w zakresie...
powinien zostać rozpatrzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W odpowiedzi...

II SA/Wa 1637/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-08

Policji z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Fundacja [...] wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2015 r...
., wskazując na art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwróciła...

II SAB/Wa 304/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

deklarował pokrycie stosownych kosztów udostępnienia powyższych dokumentów, zgodnie z treścią art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z dnia...
., W skardze zarzucono organowi naruszenie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także art. 8, art. 12, art. 35 § 1 i art. 36 § 1 Kpa, przez rażące przekroczenie...

II SAB/Ol 30/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-05

wynika, iż w dniu '[...]' S. T., z powołaniem się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
Policji, iż zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie...

II SAB/Wa 198/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-25

. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz w trybie art. 61 Konstytucji RP, zażądał udostępnienia informacji publicznej w następującym zakresie:, Ile kontroli...
[...] Policji wskazał na art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie w którym przepis ten wyłącza stosowanie w sprawach o dostęp do informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100