Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Wa 723/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-23

Szkolenia [...] [...]w M. o odpowiedź w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na następujące pytania:, 1. Kiedy i kto [...] D.S. (podano PESEL) (w M.) w okresie...
[...] [...] decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r., na podstawie art. 16 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Go 49/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-13

mają charakter informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t., dalej jako u.d.i.p....
regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie budzi wątpliwości, że informacje o jakie wystąpił skarżący są informacjami publicznymi podlegającymi udostępnieniu...

II SA/Wa 2003/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

lub bezpieczeństwa publicznego. Jednakże przedstawione przez skarżącego okoliczności nie wskazują na występowanie realnego, stałego i ponadprzeciętnego zagrożenia jego życia...
zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu - powołując się na opisany powyżej stan faktyczny - podał, że Kodeks postępowania administracyjnego nakazuje organom administracji publicznej...

II OSK 2960/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

publicznego, a dostęp do niego podlega administracyjnej reglamentacji. Dlatego też ustawodawca przyznał organom Policji - dla ochrony tych dóbr - prawo do odebrania...
, że strona nie posiada aktualnie obowiązującej licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS), o czym świadczy informacja udzielona przez Związek. Ponadto organ podał...

II SA/Wa 562/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-24

się ze sferą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a dostęp do niego podlega administracyjnej reglamentacji. Dlatego też ustawodawca przyznał organom Policji - dla ochrony...
Sportowego (PZSS), o czym świadczy informacja, udzielona przez związek. Ponadto organ podał, że strona nie bierze udziału w zawodach sportowych, organizowanych przez klub...

I OSK 275/08 - Wyrok NSA z 2009-02-03

oraz informacjami i danymi przedstawionymi przez Kanclerza WAT, zaś skarżący nie przedstawił innych danych, które kwestionowałyby dokonane wyliczenie. Wobec tego przekonanie...
, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje...