Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Wa 44/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-07

i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 104 i art. 107 K.p.a. odmówił udostępnienia J. G. listy osób dotychczas...
udostępnieniu, bowiem zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby...

II SA/Ke 213/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-07-19

stwierdzone. Zgodnie bowiem z definicją dokumentu urzędowego zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198...
, pełniły służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, jeżeli podczas...

II SA/Łd 91/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-27

jednak należy, iż prawo dostępu do sądu nie ma charakteru absolutnego i może być przedmiotem uzasadnionych prawnie ograniczeń. W przypadku, gdy dostęp jednostki do sądu...
dostępu do sądu nie narusza samej istoty tego prawa i gdy zmierza do realizacji uzasadnionego prawnie celu oraz gdy zachowana została rozsądna relacja proporcjonalności...

IV SA/Wa 53/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-07

lub przy jej udziale w ramach czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy...
podniosła, iż jako Zastępca Kierownika Oddziału Zakładach Techniki Biurowej '[...]', w związku z pozbawieniem go dostępu do materiałów poufnych i tym samym ograniczeniem...

II SA/Gd 265/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-11

przez niego w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa oraz pismo Instytutu Pamięci Narodowej...
., Ponadto, w odpowiedzi na wezwanie organu o przesłanie szczegółowych informacji na temat prowadzonej działalności i doznanych represji oraz nadesłanie wszelkich dowodów...

II SA/Po 4612/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-12-14

[...] r. nr [...] i z akt sprawy wynika, że P. P. J. zatrudniony był w organach bezpieczeństwa publicznego od 15 października 1949 do 7 kwietnia 1952 r. Zgodnie z art. 21...
Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej a także nadzorujących je komórkach jednostek zwierzchnich związanych ze stosowaniem represji wobec osób działających...

II SA/Sz 906/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-27

września 2018 r. Wnioskodawca oświadczył, że nie ma dostępu do rachunku bankowego żony (intercyza małżeńska) i nie jest w stanie potwierdzić jej dochodów...
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że pod tym samym adresem zamieszkania co skarżący mieszka K. O. (nr [...]) która od 2001 r. prowadzi...

II SA/Łd 1523/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-02

przez ojca skarżącego życiorys, w którym wskazano na pracę w niemieckiej firmie w lotnictwie; informację z Archiwum Państwowego w L., iż brak jest szczegółowych...
informacji o branży niemieckich firm, jak również list imiennych, zatrudnionych w nich pracowników; informację z Archiwum Państwowego w Ł., iż z C. wysiedlono i wywieziono...

II SA/Łd 592/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-29

przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola wspomniana sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (§ 2). Sąd nie przejmuje sprawy administracyjnej...
, bardzo rygorystyczne przesłanki dostępu do świadczeń deportacyjnych w istotny sposób naruszają zasadę równości. Kryterium przekroczenia granic państwowych nie jest adekwatne do celu...

II SA/Łd 159/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-06

przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola wspomniana sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (§ 2). Sąd nie przejmuje sprawy administracyjnej...
przesłanki dostępu do świadczeń deportacyjnych w istotny sposób naruszają zasadę równości. Kryterium przekroczenia granic państwowych nie jest adekwatne do celu ustawy...
1   Następne >   +2   +5   9