Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Wa 619/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

żądanej informacji, zawarty w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a zatem organ nie pozostawał w bezczynności. Skarżący korzysta z elektronicznej...
w sposób wskazany we wniosku, zgodnie z art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest za pośrednictwem poczty., W piśmie procesowym z dnia [...] października 2016 r...

II SAB/Wa 113/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), o udzielanie informacji dotyczącej m. in. ilości osób skierowanych...
przeważa pogląd, że w przypadku skargi na bezczynność organu administracji publicznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, skarga nie musi być poprzedzona żadnym...

II SAB/Wa 112/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

w [...] o udostępnienie jej, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm...
, informacji, zarzucając naruszenie art. 13 i art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez rażące przekroczenie terminów udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 38/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-09

w Warszawie skargę na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, tzn. dostępu do protokołów z posiedzeń Powiatowej Rady...
sprawy ze skargi R.J. na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a - odrzucić skargę - Zgodnie...

II SA/Rz 1657/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-20

Społecznej [...] według właściwości Powiatowemu Urzędowi Pracy [...], skarżący zwrócił się o udzielenie informacji o zasadach przyznawania dofinansowania z PFRON...
wyrażone przez Dyrektora Urzędu Pracy ma charakter dyskryminujący. Pomimo że jest pozbawiony wolności nie utracił praw publicznych, a przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają...