Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Po 219/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-20

prawna, umożliwiająca przesłanie żądanych danych. Z przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej jednoznacznie wynika...
podkreślił, w jego rozumieniu fakt domagania się przez wnioskodawcę przedmiotowych informacji w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej wynika dopiero z treści...

VIII SAB/Wa 42/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

piśmie zaznaczono, iż w przypadku odmowy udostępnienia którejkolwiek informacji publicznej wnioskujący wnosi o wydanie decyzji w trybie zgodnym z ustawą o dostępie...
. 1 każdemu przysługuje z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej., Zaznaczyła, iż Polska Federacja Związkowa [...] i [...], jako osoba prawna...

VIII SAB/Wa 32/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

udostępnienia którejkolwiek informacji publicznej wnioskujący wnosi o wydanie decyzji w trybie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej i jednocześnie przekazanie...
, prawo dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę GOPS wniósł o odrzucenie skargi ewentualnie o oddalenie skargi i zasądzenie od skarżącego na rzecz organu...

VIII SAB/Wa 41/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

w trybie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej i jednocześnie przekazanie pozostałych informacji., W odpowiedzi na wniosek, pismem z 9 maja 2016 r., organ...
skarżąca podkreśliła, że zgodnie z art. 2 ust. 1 każdemu przysługuje z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę GOPS wniósł...

II SAB/Bk 108/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-14

w Z. do załatwienia wniosku M. W. z dnia [...] sierpnia 2021 r. w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt organowi; 2. stwierdza...
pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym dane publiczne w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych...

II SAB/Bk 73/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-09-06

, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, wniosku skarżącego J. G. z dnia [...] kwietnia 2015 roku, w terminie 14 dni od dnia...
zaskarżenia, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.; dalej: u.d.i.p....

II SAB/Bk 93/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-20

w W. do załatwienia, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, wniosku skarżącego J. G. z dnia 29 lutego 2016 roku, w terminie 14 dni od dnia...
o dostępie do informacji publicznej, w tym do czynności materialno - technicznych w rozumieniu przepisu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Zasadnym jest zatem stanowisko...

II SAB/Łd 169/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-04

. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1764), zwanej dalej 'u.d.i.p.'. Zdaniem skarżącej, bezczynność organu polega...
, nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, czym naruszył ustawowy termin wskazany w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Skarżąca podkreśliła...

I OSK 290/17 - Wyrok NSA z 2017-09-27

. (sygn. akt II SAB/Bk 93/16) zobowiązał organ do załatwienia tychże wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego...
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r., poz 782 ze zm) zwanej dalej ' u.d.i.p'., Sąd podkreślił, że nie neguje faktu...

II SA/Wa 323/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-10

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), odmówił udostępnienia informacji publicznej, w zakresie...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), zwanej dalej u.d.i.p., po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie...
1   Następne >   +2   4