Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I OSK 349/13 - Wyrok NSA z 2013-06-07

z art. 17 ust. 1 oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
.) odmówił stronie wnioskującej udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu organ podniósł, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo...

II SA/Bk 744/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-07

o dostępie do informacji publicznej., Uznanie zaś w konsekwencji, że wnioskowana informacja ma charakter przetworzony powoduje, że Wnioskodawca miał obowiązek wykazać...
publicznego, stad tez na uwzględnienie nie zasługuje zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

SA/Sz 1714/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-25

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198/ odmówił udostępnienia informacji publicznej żądanej treści., Z uzasadnienia w/w rozstrzygnięcia...
wynika, iż stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania...

II SA/Bk 84/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-13

publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
wskazał, że prawo dostępu do przetworzonej informacji publicznej, o którą wnosi KIDP, nie może być rozumiane jako nieograniczony instrument do pozyskiwania informacji...

II SA/Bk 641/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-10-31

osobom (np. w drodze dostępu do informacji publicznej) z uwagi na tajemnicę skarbową, gdyż zawsze będą dotyczyły indywidualnego podmiotu. Kontrolowany nie dowie się zatem...
nie zachował zatem wymaganego minimum przedłożenia jakichkolwiek informacji uprawniających do wykazania ważnego interesu przewoźnika czy też interesu publicznego...

II SA/Bk 699/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-10-24

na tajemnicę skarbową, nigdy nie będą dostępne dla kontrolowanego ani też w żaden sposób nie będą mogły zostać ujawnione innym osobom (np. w drodze dostępu do informacji...
się do kontroli. Informacje te zostały podane w języku polskim, angielskim i rosyjskim., Ww. okoliczności były podstawą wszczęcia przez NPUCS postępowania. Jako dowód...

I SA/Bk 178/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-04-08

się na ochronę interesu publicznego. Wskazał, że poprzez wyłączenie dokumentów lub ich fragmentów ograniczono dostęp do informacji dotyczących danych osób oraz podmiotów...
(interes publiczny) i ograniczenia skarżącej spółce dostępu do informacji, których ujawnienie mogłoby szkodzić tym podmiotom (podobnie wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14...

I SA/Bk 908/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-15

administracyjnej i uwzględnionych przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do tych informacji...
zapewnienia pełnego dostępu do akt będących w jego dyspozycji, lecz wymaga, aby podatnik miał możliwość uzyskania, na swój wniosek, informacji i dokumentów zawartych w aktach...

I SA/Bk 65/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-26

przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do tych informacji i dokumentów (wyrok z dnia 9 listopada...
i uwzględnionych przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do tych informacji i dokumentów., Względami interesu...

I SA/Bk 694/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-04

, na swój wniosek, dostęp do informacji i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy administracyjnej i uwzględnionych przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba...
informacji niejawnych) albo koniecznością ochrony interesu publicznego., W rozpoznawanej sprawie przesłanką odmowy umożliwienia stronie zapoznania z całością zanonimizowanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   29