Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I OSK 349/13 - Wyrok NSA z 2013-06-07

z art. 17 ust. 1 oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
.) odmówił stronie wnioskującej udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu organ podniósł, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo...

II SA/Bk 744/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-07

o dostępie do informacji publicznej., Uznanie zaś w konsekwencji, że wnioskowana informacja ma charakter przetworzony powoduje, że Wnioskodawca miał obowiązek wykazać...
publicznego, stad tez na uwzględnienie nie zasługuje zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

SA/Sz 1714/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-25

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198/ odmówił udostępnienia informacji publicznej żądanej treści., Z uzasadnienia w/w rozstrzygnięcia...
wynika, iż stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania...

II SA/Bk 84/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-13

publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
wskazał, że prawo dostępu do przetworzonej informacji publicznej, o którą wnosi KIDP, nie może być rozumiane jako nieograniczony instrument do pozyskiwania informacji...

I SA/Bk 178/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-04-08

się na ochronę interesu publicznego. Wskazał, że poprzez wyłączenie dokumentów lub ich fragmentów ograniczono dostęp do informacji dotyczących danych osób oraz podmiotów...
(interes publiczny) i ograniczenia skarżącej spółce dostępu do informacji, których ujawnienie mogłoby szkodzić tym podmiotom (podobnie wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14...

I SA/Bk 908/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-15

administracyjnej i uwzględnionych przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do tych informacji...
zapewnienia pełnego dostępu do akt będących w jego dyspozycji, lecz wymaga, aby podatnik miał możliwość uzyskania, na swój wniosek, informacji i dokumentów zawartych w aktach...

I SA/Bk 65/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-26

przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do tych informacji i dokumentów (wyrok z dnia 9 listopada...
i uwzględnionych przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do tych informacji i dokumentów., Względami interesu...

I SA/Bk 694/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-04

, na swój wniosek, dostęp do informacji i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy administracyjnej i uwzględnionych przez organ publiczny w celu wydania decyzji, chyba...
informacji niejawnych) albo koniecznością ochrony interesu publicznego., W rozpoznawanej sprawie przesłanką odmowy umożliwienia stronie zapoznania z całością zanonimizowanych...

I SA/Bk 907/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-27

ogólnego obowiązku zapewnienia pełnego dostępu do akt będących w jego dyspozycji, lecz wymaga, aby podatnik miał możliwość uzyskania, na swój wniosek, informacji...
dostępu do wspomnianych informacji i dokumentów., W tym ostatnim przypadku do organu podatkowego należy zbadanie, czy możliwy jest dostęp częściowy (pkt 56 wyroku). Podobne...

I SA/Bk 764/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-13

publiczny w celu wydania decyzji, chyba że względy interesu ogólnego uzasadniają ograniczenie dostępu do tych informacji i dokumentów., Na gruncie rozpatrywanego przypadku...
wydania jego decyzji, chyba że cele leżące w interesie ogólnym uzasadniają ograniczenie dostępu do wspomnianych informacji i dokumentów., W tym ostatnim przypadku...
1   Następne >   +2   +5   +10   28