Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II SAB/Wa 1016/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-29

Drogowego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:, Czy [...] wykorzystuje...
odmownej zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył 14-dniowy termin zapisany art. 13 ust. 1 tej ustawy. W dniu [...] sierpnia 2015 r. organ...

II SAB/Wa 625/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

o dostępie do informacji publicznej. Skarżący wniósł o zobowiązanie organu do udostepnienia mu żądanej informacji publicznej, w terminie wskazanym przez Wysoki Sąd...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W kontekście informacji których udostępnienia domagał się wnioskodawca książka kontroli pracy pojazdu służbowego...

II SA/Wa 902/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-27

) art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 24 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 107 § 2 k.p.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie;, 2) art. 14...
ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 8 k.p.a. w zw. z art. 11 k.p.a. poprzez błędne niezastosowanie, mimo że organ był zobowiązany...

II SAB/Wa 957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

ppsa. Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne, organ podnosił, że wyłączony jest tryb dostępu do informacji publicznej w sytuacji, gdy informacja publiczna...
udzielić żądanych informacji, winien wydać decyzję o odmowie jej udzielenia zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący podkreślił...

II SA/Wa 1558/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-23

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 ze zm.). Podniósł, że art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r...
. o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących...

II SAB/Wa 758/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazania wnioskodawcy...
do udzielenia informacji publicznej. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej Stowarzyszenie podało, że żądane...

II SA/Wa 1392/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-07

., [...] Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w piśmie z dnia 12 maja 2016 r., powołując się na przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku A. C. z dnia [...] maja 2016 r . o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej...

II SA/Wa 1453/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów...
organów i osób wskazanych szczegółowo w zdaniu drugim tego artykułu. Natomiast art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje jakie informacje...

I OSK 1091/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

, że do dnia [...] sierpnia 2016 r. nie otrzymał żądanej informacji publicznej ani też decyzji opisanej w art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
WSA do przyjęcia, że organ dopuścił się bezczynności w sprawie z zakresu dostępu do informacji publicznej., Sąd I instancji stwierdził ponadto, że bezczynność organu...

I OSK 832/18 - Wyrok NSA z 2019-11-21

. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764 ze zm.), dalej zwanej 'u.d.i.p.', w szczególności wystąpienia...
wykładnię art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764 ze zm.), przez odmowę udostępnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   71