Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II SAB/Wa 60/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3...
nadawania tejże czynności szczególnej formy. Bezczynność organu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej polega na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności...

II GSK 190/12 - Wyrok NSA z 2013-04-19

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.); błędną wykładnię art. 108 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust. 2, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia...
o szczególnej roli przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wobec przepisu art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie roślin. Chodzi o nakazanie Ministrowi prowadzenia...

I OSK 998/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) i art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji...
Ewidencyjnych (dalej jako 'SWDE') dla obszaru miasta K. Organ wskazał, że zapewnienie gminie K., będącej podmiotem publicznym, nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych...

VI SA/Wa 665/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-22

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) rejestr dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin stanowi informację publiczną...
ustawa o dostępie do informacji publicznej, jak i ustawa o ochronie roślin, wbrew twierdzeniom Skarżącego, nie przewidują obowiązku 'prowadzenia rejestru...

II OSK 2794/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

, art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia, 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu...
o dostępie do informacji publicznej poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że nieznajomość danych udostępnianych w tym trybie może powodować niekorzystne...

IV SA/Wa 538/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

skarżąca Spółka miała możliwość uzyskania informacji o wielkości opakowań środka w trybie dostępu do informacji publicznej., P. sp. z o.o. zaskarżyła decyzję Głównego...
., W uzasadnieniu skargi spółka podniosła przede wszystkim, że nie miała dostępu do informacji zawartych w zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu środka G., dotyczących rozmiaru...

IV SA/Wa 303/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi informację publiczną i jak wskazał organ jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie...
dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, który został stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznych...

I OSK 163/15 - Wyrok NSA z 2016-12-06

zadania publiczne albo z przysługiwaniem wnioskodawcy interesu prawnego w uzyskaniu danych. Natomiast udzielenie informacji na podstawie art. 24 ust. 4 w zw. z ust. 2...
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków oddala...

I OSK 23/21 - Wyrok NSA z 2022-04-01

takich informacji, które podlegałyby udostępnieniu stronom postępowania administracyjnego w ramach dostępu do akt postępowania i niweczyłyby skutki ochrony...
takich informacji. Analizowany przepis nie zawiera bowiem postanowień regulujących zasady dostępu i ochrony informacji handlowej, tak jak ustawodawca uregulował to na gruncie art. 28...

II SAB/Go 84/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-13

treści, podniósł brak wydania zaświadczeń zawierających wymagane przez skarżącego informacje oraz konieczność sądowej kontroli przebiegu postępowania., W odpowiedzi...
tylko w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, postanowienia oraz akty, i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące...
1   Następne >   2